نویسنده = ابوالفضل توسلی
تعداد مقالات: 7
1. اثر تنش شوری بر تنظیم کننده های اسمزی، عملکرد و اسانس توده های محلی زنیان (Trachyspermum ammi L.)

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 519-530

عیسی پیری؛ موسی کشته گر؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی بابائیان


2. ارزیابی عملکرد رزماری (Rosmarinus officinalis L) با سطوح کود دامی تحت شرایط تنش شوری

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 959-974

عیسی پیری؛ عباس هراتی؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی بابائیان


3. اثر استفاده از کودهای آلی بر ویژگی های کمی و کیفی ریحان (Ocimum basilicum) در منطقه سیستان

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 327-338

تهمینه میرعرب؛ عیسی پیری؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی بابائیان


4. ارزیابی کارآیی مصرف نور و نیتروژن در گندم (Triticum aestivum) تحت سطوح آبیاری و کود نیتروژنه

دوره 8، 1(29) بهار، بهار 1393، صفحه 41-56

احمد قنبری؛ براتعلی فاخری؛ ابراهیم امیری؛ ابوالفضل توسلی


5. اثر قارچ مایکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم

دوره 6، 3(23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 265-278

احمد مهربان؛ سید محسن موسوی نیک؛ ابوالفضل توسلی


6. اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ارقام گندم زمستانه

دوره 6، 2(22) تابستان، پاییز 1391، صفحه 127-144

احمد قنبری؛ حسن روشنی؛ ابوالفضل توسلی


7. اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های کمی و کیفی ارزن مرواریدی (Panicum miliaceum L) و لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L) در کشت مخلوط

دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 1-16

ابوالفضل توسلی؛ احمد قنبری؛ داریوش رمضان؛ سیدمحسن موسوی نیک