نویسنده = مجید قصاب محمدآبادی
تعداد مقالات: 1
1. تحمل ارقام گوجه فرنگی به گل جالیز مصری(Orobanche aegyptiaca Pers) در خراسان رضوی

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 411-420

مجتبی ظفریان؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ مجید قصاب محمدآبادی؛ مهدی نصیرپور