نویسنده = حمید مدنی
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در شرایط کشت تاخیری و مرسوم

دوره 14، 4 (56) زمستان، زمستان 1399، صفحه 519-534

10.30495/jcep.2021.679978

سیدمحمدرضا طباطبایی؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف‌آباد؛ قربان نورمحمدی؛ فرخ درویش


3. مقایسه عملکرد و برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ذرت، سورگوم و تاج خروس علوفه‌ای در تراکم و تاریخ کاشت‌های مختلف در استان فارس

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 103-120

الهام مشاور؛ یحیی امام؛ حمید مدنی؛ قربان نورمحمدی؛ حسین حیدری شریف آباد


4. عکس العمل صفات فیزیولوژیکی و عملکرد ژنوتیپ های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L) تحت تاثیر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشدی

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 213-224

شادی سادات مهاجرانی؛ مجتبی علوی فاضل؛ حمید مدنی؛ شهرام لک؛ عادل مدحج


5. بهبود عملکرد کمی و کیفی علوفه یونجه با کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی

دوره 9، 4(36) زمستان، زمستان 1394، صفحه 583-598

حمید مدنی؛ نورعلی ساجدی؛ حمید قلی پور فدشک


6. توانایی آللوپاتیک عصاره آبی برگ هوری الیسوم (Berteroa incana) در مرحله روزت بر جوانه زنی بذر

دوره 6، 1(21) بهار، تابستان 1391، صفحه 27-36

حمید مدنی؛ ماهش آپادهایایا؛ گریگوری استاپس


7. اثر کاربرد باکتریایی محلول کننده ی فسفر و کود شیمیایی فسفات آمونیوم در زراعت کلزای پاییزه

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 95-108

حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی؛ علیرضا پازکی