نویسنده = محمدرضا اردکانی
تعداد مقالات: 4
3. اثر بقایای گیاهان پوششی بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک و سرعت سبز شدن سیب زمینی

دوره 6، 1(21) بهار، تابستان 1391، صفحه 79-90

مهدی غفاری؛ گودرز احمدوند؛ محمدرضا اردکانی؛ محمدرضا مصدقی؛ فرهود یگانه پور؛ محدثه غفاری؛ مجتبی میرآخوری


4. مطالعه خصوصیات زراعی و شاخص های فیزیولوژیک رشد در ارقام برنج با فواصل مختلف کاشت در غرب مازندران

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 37-52

صالح محمدی؛ داود حبیبی؛ علی کاشانی؛ فرزاد پاک نژاد؛ سعید بخشی پور؛ محمدرضا اردکانی