نویسنده = مهدی بابائیان
تعداد مقالات: 3
1. اثر تنش شوری بر تنظیم کننده های اسمزی، عملکرد و اسانس توده های محلی زنیان (Trachyspermum ammi L.)

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 519-530

عیسی پیری؛ موسی کشته گر؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی بابائیان


2. ارزیابی عملکرد رزماری (Rosmarinus officinalis L) با سطوح کود دامی تحت شرایط تنش شوری

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 959-974

عیسی پیری؛ عباس هراتی؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی بابائیان


3. اثر استفاده از کودهای آلی بر ویژگی های کمی و کیفی ریحان (Ocimum basilicum) در منطقه سیستان

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 327-338

تهمینه میرعرب؛ عیسی پیری؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی بابائیان