نویسنده = محمد خیرخواه
تعداد مقالات: 2
1. روند رشد پیاز و اندام هوایی موسیر (.Allium altissimum Regel) در سطوح کود فسفره و تراکم

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 297-310

محمد خیرخواه؛ فاطمه محمدخانی؛ علیرضا دادخواه؛ محمود قربانزاده نقاب


2. استفاده از گلیسین، تیوفول و سالیسیلیک اسید در چغندرقند (Beta vulgaris L) تحت شرایط کم آبیاری

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 167-182

محمد خیرخواه؛ محمد فرازی؛ علیرضا دادخواه؛ اصغر خشنود یزدی