نویسنده = وحید احمدزاده
تعداد مقالات: 1
1. برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی جو (Hordeum vulgare L) تحت تاثیر کودهای نیتروژنی و فسفره

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 371-384

الناز فرج زاده معماری تبریزی؛ مهرداد یارنیا؛ وحید احمدزاده؛ نوشین فرج زاده معماری تبریزی