نویسنده = سدابه جهانبخش گده کهریز
تعداد مقالات: 2
1. نقش کاربرد براسینواسترویید بر تحمل به تنش کم آبی سرخارگل (.Echinacea purpurea L)

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 525-548

مطلب حسین پور؛ علی عبادی؛ اسماعیل نبی زاده؛ حسن حبیبی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز


2. ارزیابی برخی ویژگیهای فیزیولوژیک ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش کم‌آبی و کاربرد براسینواستروئید

دوره 11، 4(44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 743-758

مهناز ظفری؛ علی عبادی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ محمد صدقی