نویسنده = علی عبادی
تعداد مقالات: 4
1. نقش کاربرد براسینواسترویید بر تحمل به تنش کم آبی سرخارگل (.Echinacea purpurea L)

دوره 12، 4(48) زمستان، زمستان 1397، صفحه 525-548

مطلب حسین پور؛ علی عبادی؛ اسماعیل نبی زاده؛ حسن حبیبی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز


2. واکنش گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) به آسکوربیک اسید و براسینواستروئید در شرایط تنش خشکی

دوره 12، 2(46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 191-210

خاطره همتی؛ علی عبادی؛ سعید خماری؛ محمد صدقی


3. ارزیابی برخی ویژگیهای فیزیولوژیک ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش کم‌آبی و کاربرد براسینواستروئید

دوره 11، 4(44) زمستان، زمستان 1396، صفحه 743-758

مهناز ظفری؛ علی عبادی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز؛ محمد صدقی


4. پروفیل پروتئینی گندم تحت تنش خشکی و نانوکلات پتاسیم

دوره 11، 2(42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 229-252

سدابه جهانبخش؛ نفیسه اصغری؛ علی عبادی؛ نصیبه توکلی