کلیدواژه‌ها = تجزیه علیت
تعداد مقالات: 15
2. ارزیابی روابط عملکرد دانه و برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک در ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

دوره 13، 1(49) بهار، بهار 1398، صفحه 1-24

10.30495/jcep.2019.664834

سامان معتضدی؛ سعید سیف زاده؛ رضا حق پرست؛ حمیدرضا ذاکرین؛ حمید جباری؛ جهانفر دانشیان


5. شناسایی صفات موثر بر عملکرد لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان تحت تنش کم‌آبی

دوره 11، 2(42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 303-314

حسین نظری؛ سعید اهری‌زاد؛ محمد مقدم واحد؛ محمود تورچی


6. واکنش لاین های دابل هاپلوئید جو از نظر عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی به تنش خشکی

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 927-944

معروف خلیلی؛ سعید اهری زاد؛ علیرضا پورابوقداره


7. ارتباط فنولوژی و صفات فیزیولوژیک با عملکرد دانه کلزا در خراسان شمالی

دوره 10، 4(40) زمستان، زمستان 1395، صفحه 1007-1024

عباس فروغی؛ عباس بیابانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ قربانعلی رسام


8. ارزیابی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد ژنوتیپ های گندم پاییزه

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 447-460

بابک هوشمندی؛ ورهرام رشیدی


9. رابطه بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در هیبریدهای ذرت تحت شرایط مختلف آبیاری

دوره 9، 1(33) بهار، بهار 1394، صفحه 93-108

جمیله سیدزوار؛ مجید نوروزی؛ سعید اهری زاد؛ علی بنده حق


10. ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک لاین ها و ارقام گندم نان

دوره 8، 1(29) بهار، بهار 1393، صفحه 57-70

پریسا مرادیان؛ حمداله کاظمی اربط؛ محمد رضایی مراداعلی


11. تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم دوروم از نظر صفات زراعی تحت شرایط دیم

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 469-478

عباس سلیمانی فرد؛ رحیم ناصری


12. گروه بندی هیبریدهای ذرت بر اساس برخی خصوصیات زراعی

دوره 7، 1(25) بهار، بهار 1392، صفحه 1-16

سلیمان محمدی؛ لیلی علی وند؛ فرهاد فرح وش؛ حمزه حمزه؛ کامران انوری؛ سونیا عارفی


14. اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از تجزیه علیت

دوره 6، 3(23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 339-352

یاسر مومنی قزلعاشق؛ حسن منیری فر


15. ارزیابی همبستگی تعدادی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام جو لخت با عملکرد دانه

دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 29-40

محمدرضا داداشی؛ عباسعلی نوری نیا؛ مرتضی عسگر؛ شهرام عزیزی چاخرچمن