کلیدواژه‌ها = علف هرز
تعداد مقالات: 9
1. دوره بحرانی کنترل علف های هرز در کشت دوم ذرت (Zea mays L.) در منطقه مغان

دوره 12، 3(47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 513-524

صابر عالی؛ قربان دیده باز مغانلو؛ فرید گل زردی


4. تاثیر گیاهان پوششی و کود نیتروژن بر تولید ذرت علوفه ای و بیوماس علف های هرز

دوره 8، 3(31) پاییز، پاییز 1393، صفحه 285-300

رسول فخاری؛ احمد توبه؛ حسن خانزاده؛ عبدالقیوم قلیپوری؛ محمدتقی آل ابراهیم


6. اثر مصرف تقسیطی نیتروژن و دزهای علف کش ایمازامتابنزمتیل بر رقابت گندم با علف‌های هرز

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 453-468

رضا محقق نژاد؛ محمد آرمین؛ مصطفی حیدری


8. نقشه پراکنش و تعیین ویژگی های اجتماع علف های هرز مزارع جو آبی استان اردبیل

دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 389-404

بیتا سهیلی؛ مهدی مین باشی؛ داود حسن پناه؛ نسرین رزمی


9. توانایی آللوپاتیک عصاره آبی برگ هوری الیسوم (Berteroa incana) در مرحله روزت بر جوانه زنی بذر

دوره 6، 1(21) بهار، تابستان 1391، صفحه 27-36

حمید مدنی؛ ماهش آپادهایایا؛ گریگوری استاپس