کلیدواژه‌ها = دیم
تعداد مقالات: 5
3. اثر محلول پاشی آهن بر رشد، میزان گره زایی و عملکرد کمّی و کیفی نخود (Cicer arietinum) در همدان

دوره 12، 3(47) پاییز، پاییز 1397، صفحه 427-444

جواد حمزه ئی؛ سیدمحسن سیدی؛ افشار آزادبخت؛ ایوب فصاحت


4. اثر پیش تیمار بذر بر صفات مورفوفنولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف عدس در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

دوره 8، 4(32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 535-552

نسیبه پاکباز؛ مهرشاد براری؛ علی اشرف مهرابی؛ علی حاتمی


5. تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم دوروم از نظر صفات زراعی تحت شرایط دیم

دوره 7، 4(28) زمستان، زمستان 1392، صفحه 469-478

عباس سلیمانی فرد؛ رحیم ناصری