کلیدواژه‌ها = ژنوتیپ
تعداد مقالات: 6
1. تعیین شاخص های تحمل به خشکی تعدادی از ژنوتیپ های منتخب برنج تحت تنش خشکی در مرحله گلدهی

دوره 14، 3 (55) پاییز، پاییز 1399، صفحه 311-324

10.30495/jcep.2020.679064

زینب هروی زاده؛ مرتضی سام دلیری؛ مرتضی مبلغی؛ امیرعباس موسوی؛ مجتبی نشائی مقدم


2. واکنش ژنوتیپ های گندم دوروم نسبت به تاریخ کاشت و تراکم های بذر در شرایط دیم کرمانشاه

دوره 14، 3 (55) پاییز، پاییز 1399، صفحه 401-422

10.30495/jcep.2020.679070

سعید قزوینه؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ عبدالوهاب عبدالهی؛ سعید سیف زاده؛ حمیدرضا ذاکرین


3. پاسخ ژنوتیپ‌های بابونه (Matricaria Chamomilla L.) به نانو کلات آهن در شرایط متفاوت آبی

دوره 11، 3(43) پاییز، پاییز 1396، صفحه 565-584

حمیده آزاد قوجه بیگلو؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ قاسم پرمون


4. عملکرد و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ گندم تحت رژیم‌های آبیاری

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 183-200

عیسی نباتی؛ پیمان شریفی


5. عکس العمل صفات فیزیولوژیکی و عملکرد ژنوتیپ های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L) تحت تاثیر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشدی

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 213-224

شادی سادات مهاجرانی؛ مجتبی علوی فاضل؛ حمید مدنی؛ شهرام لک؛ عادل مدحج


6. اثر پیش تیمار بذر بر صفات مورفوفنولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف عدس در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

دوره 8، 4(32) زمستان، زمستان 1393، صفحه 535-552

نسیبه پاکباز؛ مهرشاد براری؛ علی اشرف مهرابی؛ علی حاتمی