کلیدواژه‌ها = تجزیه همبستگی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی روابط عملکرد دانه و برخی از صفات مورفوفیزیولوژیک در ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

دوره 13، 1(49) بهار، بهار 1398، صفحه 1-24

10.30495/jcep.2019.664834

سامان معتضدی؛ سعید سیف زاده؛ رضا حق پرست؛ حمیدرضا ذاکرین؛ حمید جباری؛ جهانفر دانشیان


2. مقایسه عملکرد توده های بومی عدس ایرانی از نظر تحمل شرایط تنش خشکی پس از گلدهی

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 81-96

ورهرام رشیدی؛ سمن چلبی یانی؛ مهناز شریفی؛ ناصر عفت دوست