کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه و نور جذب شده
تعداد مقالات: 1
1. واکنش ژنوتیپ های گندم دوروم نسبت به تاریخ کاشت و تراکم های بذر در شرایط دیم کرمانشاه

دوره 14، 3 (55) پاییز، پاییز 1399، صفحه 401-422

10.30495/jcep.2020.679070

سعید قزوینه؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ عبدالوهاب عبدالهی؛ سعید سیف زاده؛ حمیدرضا ذاکرین