تعداد مقالات: 489

176. اثر منابع مختلف فسفر و باکتری های حل کننده آن بر آنالیز رشد ذرت هیبرید (704ksc)

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 53-64

سلیمان محمدی؛ لیمو هوشمند؛ حمدالله کاظمی اربط؛ ورهرام رشیدی؛ سونیا عارفی


177. اثرات کنترل شیمیایی علف های هرز در رژیم های آبیاری مختلف بر بیوماس علف های هرز و عملکرد گلرنگ

دوره 5، 1(17) بهار، بهار 1390، صفحه 53-64

مسعود متین فر؛ سعید سیف زاده؛ امیرحسین شیرانی راد؛ محمدعلی باغستانی؛ مهرداد متین فر


178. ارزیابی لاین های گندم دوروم بهاره برای تحمل به سرمای اول فصل از طریق کشت زودتر از موعد

دوره 4، 2(14) تابستان، تابستان 1389، صفحه 53-64

ورهرام رشیدی؛ ناصر عفت دوست؛ عبدالرضا بیرون آرا؛ احمد بابازاده؛ لقا مقدسی


179. تنوع ژنتیکی در برخی صفات توده‌های بومی شنبلیله ایرانی

دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 55-70

پژمان مرادی؛ محمدرضا حسن دخت؛ عبدالکریم کاشی


180. واکنش صفات مورفولوژیکی بچه ذرت (Baby Corn) در رقم دانه طلاییKSC 403 su به تاریخ کاشت تأخیری، تراکم بوته و روش برداشت

دوره 4، 3(15) پاییز، پاییز 1389، صفحه 55-66

کیومرث کلارستاقی؛ آتنا رحمانی؛ سعید خاوری خراسانی


181. ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک لاین ها و ارقام گندم نان

دوره 8، 1(29) بهار، بهار 1393، صفحه 57-70

پریسا مرادیان؛ حمداله کاظمی اربط؛ محمد رضایی مراداعلی


182. اثر رژیم های مختلف آبیاری بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه رقم سویا (Glycine max)

دوره 7، 1(25) بهار، بهار 1392، صفحه 57-70

نسرین رزمی؛ جعفر ایران نژاد؛ حسن خانزاده؛ بیتا سهیلی مقدم


183. کارآیی علف کش جدید مایسترادی (فورام سولفورون + یدوسولفورون) در کنترل علف های هرز مزارع ذرت

دوره 6، 1(21) بهار، تابستان 1391، صفحه 57-68

جمشید عبدی؛ محمدعلی باغستانی؛ علی خورگامی؛ پیمان ثابتی


185. ‏ نقش محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و کیتوزان در شرایط تنش کم آبی بر ‏برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد روغن گلرنگ ‏‎(Carthamus tinctorius L.)‎

دوره 11، 1(41) بهار، بهار 1396، صفحه 69-84

ایوب امیری؛ صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ پرویز یدالهی ده چشمه؛ علیرضا سیروس مهر


186. تغییرات صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک شاهدانه ((Cannabis sativa L. متاثر از پرایمینگ بذر با فولیک اسید و پراکسید هیدروژن

دوره 10، 1(37) بهار، بهار 1395، صفحه 73-88

شیرین کربلای قلیزاده؛ تورج میرمحمودی؛ نبی خلیلی اقدم


188. غربال ارقام گندم نان برای قابلیت انتقال مجدد، محتوای نسبی آب برگ و تنظیم اسمزی در شرایط تنش خشکی

دوره 9، 1(33) بهار، بهار 1394، صفحه 79-92

زینب سلیمانی؛ حسینعلی رامشینی؛ سیدمحمد مهدی مرتضویان؛ بهروز فوقی


189. اثر تنش کم آبی بر صفات آگروفیزیولوژیکی ارقام ذرت (.Zea mays L) در شرایط خوی

دوره 14، 1(53)بهار، بهار 1399، صفحه 85-100

10.30495/jcep.2020.671642

میرحمید ابوطالبی؛ عبداله حسن زاده قورت تپه؛ امیر فیاض مقدم


191. بررسی عملکرد و شاخص های ارزیابی تنش در ژنوتیپ های پیشرفته جو تحت تنش خشکی انتهای فصل

دوره 6، 2(22) تابستان، پاییز 1391، صفحه 171-184

حمید تجلی؛ سید غلامرضا موسوی؛ الیاس آرزمجو


192. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و روی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گل راعی

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 181-192

محمدرضا زاده اسفهلان؛ علی عبادی؛ نادر فرساد اختر


193. تجزیه رشد شش هیبرید ذرت در شرایط تنش خشکی

دوره 7، 2(26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 181-196

قدرت فلاحی؛ علی حاتمی؛ رحیم ناصری


194. تأثیر متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا تحت تنش کمبود آب

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 231-242

نظام آرمند؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی


195. تغییرات صفات زراعی و فلورسانس کلروفیل در ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) تحت شرایط آبیاری زیرسطحی

دوره 13، 2(50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 251-268

10.30495/jcep.2019.666251

حسین صبوری؛ حجت قربانی واقعی؛ محمدرضا جعفرزاده رزمی؛ محسن رضایی؛ مهناز کاتوزی؛ سمیه سنچولی


197. ارزیابی ﮊنوتیپ های گندم نان تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی از نظر عملکرد دانه و اجزای آن در منطقه مراغه

دوره 6، 3(23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 289-302

الهام مقتدر؛ مظفر روستایی؛ علی فرامرزی؛ جعفر جعفرزاده؛ رقیه دست بری؛ رسول اسلامی؛ محمدباقر خورشیدی بنام


199. اثر محلول‌پاشی کلات مس بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم جو

دوره 7، 3(27) پاییز، پاییز 1392، صفحه 301-314

علی قدرتی آزادی؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ کیومرث بخش کلارستاقی


200. شناسایی صفات موثر بر عملکرد لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان تحت تنش کم‌آبی

دوره 11، 2(42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 303-314

حسین نظری؛ سعید اهری‌زاد؛ محمد مقدم واحد؛ محمود تورچی