اثر روش های مصرف کودهای آلی و شیمیایی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد غده سیب زمینی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته ی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ایلام، ایلام

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

3 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه

چکیده

به منظور بررسی اثر کودهای ورمی­کمپوست و شیمیایی و همچنین نحوه مصرف آنها بر عملکرد غده و برخی صفات مورفولوژیک سیب ­زمینی رقم آگریا آزمایشی در سال ١۳٩٢ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ماهیدشت کرمانشاه اجرا گردید. طرح آماری، اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک ­های کامل تصادفی در چهار تکرار بود. ورمی­ کمپوست در ٤ سطح (صفر، 1.5، 2.5 و 3.5 تن در هکتار) در کرت­ های اصلی، کود شیمیایی در ۳ سطح (صفر، ٥٠ و ١٠٠ درصد کود توصیه شده) که سطح 100 درصد شامل مقادیر ٢٢٥ کیلوگرم در هکتار اوره، ١٥۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم، ١۰٥ کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و ٥٢ کیلوگرم در هکتار سولفات روی و سطح ٥۰ درصد شامل مقادیر به­ترتیب برابر 112.5، 75، 52.5 و 26کیلوگرم در هکتار و نحوه مصرف کود در ۳ سطح (پخش در سطح، یک نواری و دو نواری) به صورت فاکتوریل در کرت ­های فرعی اجرا شدند. نتایج نشان داد که افزایش میزان ورمی­ کمپوست در سطح 3.5 تن در هکتار و کاهش میزان کود شیمیایی در سطح 50 درصد و نیز مصرف کود به صورت دو نواری باعث افزایش ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته و عملکرد غده شد که بیشترین عملکرد غده در تیمار 3.5 تن در هکتار ورمی­ کمپوست، ٥٠ درصد کود شیمیایی و روش مصرف دو نواری کود مشاهده شد (٣٧ تن در هکتار). نتایج کلی این آزمایش تأثیر مثبت مصرف ورمی ­کمپوست را بر عملکرد غده سیب ­زمینی نشان داد بنابراین، می­ توان نتیجه گرفت که استفاده تلفیقی از کودهای شیمیایی و ورمی ­کمپوست می ­تواند ضمن افزایش عملکرد سیب زمینی، موجب کاهش مصرف کودهای شیمیایی و در نتیجه کاهش مخاطرات زیست محیطی ناشی از آنها گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Application Methods of Vermicompost and Chemical Fertilizers on Tuber Yield and Some Morphological Traits of Potato (Solanum tuberosum)

نویسندگان [English]

  • Farnaz Monaghash 1
  • Abbas Maleki 2
  • Heydar Zolnorian 3
1 Former MSc. Student of Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Ilam, Ilam
2 Assistant Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam
چکیده [English]

To investigate the effect of vermicompost, chemical fertilizers and their application methods on tuber yield and some morphological traits of potato (Agria cultivar) an experiment was carried out in Mahidasht Agricultural and Natural Resources Research Center in Kermanshah Province during 2012-2013 cropping season. The experiment was carried out in a split plot factorial using a randomized complete block design with four replications. Levels of vermicompost (0, 1.5, 2.5, 3.5 t/ha) were assigned to main plots, and chemical fertilizers with three levels (0, 50 and 100 % chemical fertilizer recommended) of the amount of 225 kg/ha of urea, 150 kg/ha of potassium sulfate, 105 kg/ha of triple super phosphate and 52 kg/ha zinc sulfate and on 50% level respectively 112.5, 75, 52.5 and 26 kg/ha and fertilizer application methods at 3 levels (broadcast, one band and two band application) to subplots. The results showed that increasing the amount of vermicompost about 3.5 t/ha and reducing chemical fertilizer by 50% and applying it in two band increased plant height, number of stems per plant and tuber yield. The highest tuber yield was obtained from application of 3.5 t/ha of vermicompost, 50% chemical fertilizer and two band fertilizer applications (37 t/ha). This study indicated the positive effect of vermicompost on potato tuber yield. Thus, it can be suggested that combined application of chemical fertilizers and organic fertilizers may reduce chemical fertilizers usage and reduce also the environmental pollutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compost
  • Potato (Solanum tuberosum)
  • Organic Fertilizer
  • Tuber yield