کنترل شیمیایی و مکانیکی علف های هرز و نقش آنها بر میزان رنگدانه های فتوسنتزی و عملکرد لوبیا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه زراعت و اصلاح نباتات، رودهن، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر مدیریت تلفیقی (کنترل شیمیایی و مکانیکی) علف­ های هرز بر رنگدانه ­های فتوسنتزی و عملکرد لوبیا آزمایشی به­ صورت کرت­ های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان دماوند در سال 1392 انجام شد. در این آزمایش تیمار کنترل مکانیکی در دو سطح شامل عدم کولتیواسیون و یک بار کولتیواسیون به ­عنوان کرت­ های اصلی و تیمار کنترل شیمیایی در شش سطح شامل عدم کاربرد علف­ کش، کاربرد علف­ کش پرسوئیت به صورت پیش ­رویشی با دوز کامل 1 لیتر در هکتار، کاربرد علف­ کش پرسوئیت به ­صورت پیش رویشی با دوز کاهش یافته 5/0 لیتر در هکتار، کاربرد علف­کش پرسوئیت به­صورت پس رویشی با دوز کاهش یافته 0.3 لیتر در هکتار + 2 در هزار سیتوگیت، کاربرد علف­کش پرسوئیت به­صورت پس رویشی با دوز کاهش یافته 0.5 لیتر در هکتار + 2 در هزار سیتوگیت، کاربرد علف­ کش پرسویت به­ صورت پس رویشی با دوز کامل 1 لیتر در هکتار + 2 در هزار سیتوگیت، به­ عنوان کرت­ های فرعی بودند. نتایج نشان داد اثر متقابل تیمار کنترل مکانیکی و تیمار کنترل شیمیایی برای صفات کارتنوئید، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، تراکم علف ­هرز، وزن خشک علف­ هرز و عملکرد دانه معنی­ دار بود. بیشترین عملکرد دانه لوبیا با متوسط 5461.5 کیلوگرم در هکتار به تیمار کاربرد کولتیـواسیون همـراه با علف­ کش پیش ­رویشی با دوز 1 لیتر در هکتار اختصاص داشت و تیمار کاربرد هم­زمان کولتیواسیون و علف­ کش پیش رویشی با دوز 1 لیتـر در هکتـار با متـوسط 345.9 کمترین وزن خشک علف ­هرز را دارا بود. همچنین، بین دوز کامل علف­ کش پرسوئیت و دوز کاهش یافته آن اختلاف معنی­ داری از نظر آماری مشاهده نشد. بنابراین، با تلفیق کنترل مکانیکی و کنترل شیمیایی علاوه بر کنترل مؤثر علف­ های هرز و افزایش عملکرد محصول زراعی با کاهش مصرف علف­ کش می ­توان به حفظ محیط زیست کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemical and Mechanical Weed Control Methods and Their Effects on Photosynthetic Pigments and Grain Yield of Kidney Bean

نویسندگان [English]

  • A.S Ghatari 1
  • A. Roozbahani 2
1 M.Sc. Student of Agronomy, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Assistante prof ,Department of Agronomy & Plant Breeding, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

To evaluate the integrated management of weeds in red kidney bean, a split-plot experiment using randomized complete block design with three replications was conducted in 2013 in the Damavand County. In this experiment, the mechanical control treatments consisted of two levels (no cultivation and one cultivation) asseigned to main plots and controlling chemical treatments consisted of six levels (non-application of herbicides, pre-emergence herbicide application of Pursuit with full dose of 1 liter per hectare, pre-emergence herbicide application of Pursuit a dose decreased 0.5 liters per hectare, post-emergence herbicide application of Pursuit dose reduced to 0.3 liters per hectare + 2 thousand citogate, post-emergence herbicide application of Pursuit with a reduced dose of 0.5 liters per hectare + 2 thousand citogate, post-emergence herbicide application of Pursuit full dose of 1 liter per hectar + 2 thousand citogate) to subplots. The results showed that the effects of interaction between herbicide application and cultivation for traits of carotenoids, chlorophyll a, chlorophyll b and total chlorophyll contents, density of weeds and their dry weights were significant at 1 %, and grain yield at the 5% probability levels. The highest bean seed yield with an average of 5461.6 kg.ha-1 and lowest weed dry weight with an average of 345.9 kg.ha-1 were related to pre-emergence herbicide and cultivation with a dose of 1 liter per hectare treatment. The difference between full and reduced doses of chemical weed control was non-significant. It could be concluded that integrated mechanical and chemical weed control not only may increase seed yield but also reduce, environmental hazards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultivation
  • Integrated pest management
  • pigments
  • Pursuit (Imazethapyr)