نقش کودهای نانوآهن و سلوپتاس بر تجمع عناصر و کیفیت دو رقم پیاز (Allium cepa)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان

2 دانشیار گروه باغبانی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر نانوآهن و سلوپتاس بر صفات زراعی و فیزیولوزیکی دو رقم پیاز خوراکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی با 32 تیمار و 3 تکرار در شهرستان جغتای صورت گرفت. فاکتور اول شامل دو رقم پیاز (زرد، قرمز)، فاکتور دوم نانوآهن با چهار سطح (3- 2- 1- 0 کیلوگرم) در هکتار از منبع کلات نانوآهن و فاکتور سوم سلوپتاس با چهار سطح (15- 10 - 5 - 0 کیلوگرم) بودند. نتایج نشان داد که نانوآهن و سلوپتــاس بر صفــاتی ماننـد وزن تر و خشک ســوخ، میزان اسید پیروییک و گوگرد اثر معنی­ دار دارد. به ­کارگیری سطوح مختلف فاکتورهای نانوآهن و سلوپتاس، اثر معنی­ داری بر افزایش وزن خشک سوخ رقم قرمز داشت. غلظت 2 کیلوگرم در هکتار نانوآهن و 15 کیلوگرم سلوپتاس در هکتار بیشترین افزایش وزن را در رقم قرمز به وجود آورد ( 17.3 g). استفاده از تیمار نانـوآهن و سلوپتاس بر درصد اسید پیرویک اختلاف معنی­ دار داشت. مصرف 3 کیلوگرم نانوآهن و 15 کیلوگرم در هکتار سلوپتاس، بالاترین میزان افزایش اسید پیروییک را موجب گردید (mm 1.07). استفاده از نانوآهن بر غلظت گوگرد سوخ پیاز اثر معنی­ دار داشت. تیمار 2 کیلوگرم در هکتار نانوآهن بیشترین افزایش غلظت نیتروژن و سولفور را نشان داد. بنابراین، به نظر می رسد که استفاده از سلوپتاس در ده کیلوگرم و نانوآهن سه کیلوگرم در هکتار به روش خاکی در رقم قرمز پیاز بیشترین تاثیر را در صفات مطالعه شده داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Nano Iron and Solupotasse Fertilizers on Accumulation of Nutrient Elements and Quality of Two Onion (Allium cepa) Cultivars

نویسندگان [English]

  • Ali Joghatay 1
  • H. Afshari 2
  • J. Masoud Sinaki 3
1 MS.c. Student, Department of Plant Production, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
2 Associate Prof. Department of Horticulture, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
3 Assistant Prof. Department of Agronomy and Plant Breeding, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

To study the effect of nano iron and solupotass on agronomic and physiological traits of two onion cultivars, a factorial experiment was conducted in complete randomized block design with 32 treatments and three replications in Joghatai of Khorasan-e- Razavi province, Iran. Treatments consisted of two onion cultivars (red, yellow) and four levels (0, 1, 2, 3 kg per hectare) of nano iron chelat and four levels of solupotass (0, 5, 10, 15 kg per hectare). Results showed that the effect of nano iron and solupotasse on fresh weight, dry weight, pyrovic acid and macro element (N, P, S) contents were significant at %1 levels. Application nano iron, solupotasse to red onion cultivar increased dry weight significantly at the %5 level. Highest onion weight was obtained by using 2 kg nano iron and 15 kg solupotasse (17.3 g). Use of nano iron and solupotasse highly increased the pyruvic acid percentage (1.07 mM). Highest rate of pyruvic acid obtained by application of 3 and 15 kg nano iron and solupotasse respectively. Application of nano iron on the sulfur and nitrogen contents of onion were significant. Use of 2 kg/ha of nano iron exhibited highest increase in these elements. Thus, soil application of 10 kg/ha solupotasse, 3 kg/ha nano iron would highly increase red onion traits mentioned above.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultivar
  • nano iron
  • onion
  • Piruvic acid
  • Solupotasse