تاثیر نظام های مختلف کشت بر حاصلخیزی خاک شالیزار

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سیستم­ های مختلف چند کشتی بر برخی از خصوصیات خاک شالیزار، آزمایشی طی سال­ های زراعی 89-1388 و 90-1389 در مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با 4 تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل 4 سیستم چند کشتی: ذرت- شبدر برسیم- برنج، ذرت- کلزا - برنج، ذرت- باقلا- برنج و آیش- برنج به عنوان شاهد بودند. نتایج نشان داد که نظام ­های مختلف کشت بر هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک تاثیر معنی­ داری نداشتند، اما میزان ماده آلی، نیتروژن کل، پتاسیم و فسفر قابل جذب خاک را تحت تاثیر قرار دادند. بیشترین میزان درصد ماده آلی خاک، نیتروژن کل و فسفر قابل جذب پس از ذرت-شبدر برسیم-برنج حاصل شد، ولی حداکثر پتاسیم قابل جذب خاک پس از نظام کشت آیش-برنج به­ دست آمد. حداقل ماده آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل جذب پس از ذرت-کلزا-برنج حاصل شد. با توجه به نوع اقلیم و خصوصیات خاک اراضی شالیزاری استان مازندران، سیستم ذرت–شبدر– برنج بهترین نظام کشت می­ باشد که موجب افزایش تولید و حاصلخیزی خاک خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Cropping Systems on Fertility of Paddy Soil

نویسندگان [English]

  • A.A. Tabrizi 1
  • G. Nour Mohammadi 2
  • H.R. Mobasser 3
1 Ph.D. of Agronomy, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Prof., Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Gaemshahr Branch, Islamic Azad University, Gaemshahr, Iran.
چکیده [English]

To study the effects of multiple cropping systems on some characteristics of paddy field soil, this experiment was conducted by using a randomized complete block design (RCBD) with four replications at the Agricultural Research Center of Mazandaran for two years during 2009 - 2011 cropping seasons. The treatments consisted of four multiple cropping systems as: maize – clover - rice, maize – canola - rice, maize – broad been - rice and fallow - rice which were assigned to the plots. Results showed that pH and EC, were not significantly affected by multiple cropping systems, but the effect of multiple cropping systems on available organic matter, nitrogen, phosphorous and potassium were significant. The highest OM, total N and available P of paddy soil were obtained after maize – clover – rice.Highest available K was also obtained after fallow – rice cropping systems. The minimum OM, N, P and K content of paddy soil belonged to maize – canola – rice cropping system. Based on the climate and soil conditions of paddy fields in Mazandaran maize - clover – rice cropping system increased production and soil fertility more than other cropping systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple cropping systems
  • nitrogen
  • phosphorous
  • Potassium