تأثیر متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا تحت تنش کمبود آب

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (رقم COS16) در شرایط تنش کمبود آب، آزمایشی به­ صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء در سال 1393 به اجرا درآمد. عامل اول شامل تیمارهای مختلف محلول­ پاشی متانول با 4 سطح (بدون محلول­ پاشی، 10، 20 و 30 درصد حجمی) بود که محلول­ پاشی 3 بار طی فصل رشد گیاه و با فواصل 10 روز صورت گرفت. عامل دوم سطوح تنش کمبود آب شامل تنش خشکی شدید (25 درصد ظرفیت زراعی)، تنش کمبود آب ملایم (50 درصد ظرفیت زراعی) و بدون تنش کمبود آب (100 درصد ظرفیت زراعی) بود. نتایج این آزمایش نشان داد محلول­ پاشی 10 درصد حجمی متانول منجر به افزایش معنی ­داری در وزن دانه و طول غلاف شد اما در دیگر صفات مورد بررسی محلول ­پاشی متانول اثر مثبت معنی­ داری نداشت. در شرایط تنش خشکی ملایم و شدید سطوح محلول پاشی متانول با سطوح کنترل تفاوت معنی ­داری نداشت. در این مطالعه تنش کمبود آب شدید منجر به کاهش معنی ­داری در کلیه صفات مورد بررسی در مقایسه با سطح بدون تنش شد. به­ طورکلی، کاربرد محلول­ پاشی متانول نتوانست اثرات منفی ناشی از تنش خشکی بر صفات مورد بررسی و اجزای عملکرد در گیاه لوبیا را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Foliar Application of Methanol on Yield and Yield Components of Bean (Phaseolus vulgaris L.) under Water Deficit Stress Conditions

نویسندگان [English]

  • N Armand 1
  • H Amiri 2
  • A. Ismaeili 3
1 Ph.D Student, Faculty of Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran
3 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khoramabad, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effects of foliar application of methanol on yield and yield components of bean under drought stress, a factorial experiment was conducted based on a completely randomized design with three replications at Khatam-Al-Anbia University of Behbahan. The first factor was different levels of methanol consisting of 0 (control), 10, 20 and 30 volumetric percentage (v/v), which were applied foliarly at three times with 10 days intervals during growing season of bean. The second factor was moisture regimes with three levels of irrigation at 25, 75 and 100 percent of field capacity. Results of this study showed significant differences among levels of methanol concentrations as to dry weight of pod, pod width and length, seed length and number of pod per plant. All of the yield components were mainly decreased by severe drought stress. As a whole, application of methanol did not increase yield of bean under drought condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bean
  • Methanol foliar application
  • Water deficit stress
  • Yield component