ارزیابی ژنوتیپ های چغندرقند و روابط بین صفات تحت تنش شوری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، مهاباد، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، مهاباد، ایران

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی ژنوتیپ­ ها و روابط بین صفات در چغندرقند تحت شرایط عادی و تنش شوری، آزمایشی در دو شرایط عادی و تنش شوری هر کدام در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس داده­ ها نشان داد که تحت شرایط عادی، بین ژنوتیپ­ ها از لحاظ کلیه صفات مورد بررسی اختلاف معنی ­دار وجود دارد. اما، در شرایط تنش شوری بین ژنوتیپ­ های مورد مطالعه تنها از نظر صفات عملکرد ریشه، درصد قند خالص، ازت مضره ریشه، عملکرد قند خالص و ناخالص اختلاف معنی­ دار مشاهده گردید. در این مطالعه تنش شوری صفات عملکرد ریشه، مقدار پتاسیم ریشه، عملکرد قند ناخالص، ضریب استحصال و عملکرد قند خالص را کاهش داد. مقایسه میانگین ژنوتیپ­ ها نشان داد که کلیه ژنوتیپ‌ها دارای عملکرد ریشه بیشتر در شرایط عادی نسبت به شوری بودند و در مجموع ژنوتیپ ­های شماره 1 و 2 به­ ترتیب بالاترین عملکرد ریشه، عملکرد قند خالص و ناخالص در هر دو شرایط را به خود اختصاص دادند. در نهایت بر اساس نتایج ضرایب همبستگی بین صفات، تجزیه رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت تحت شرایط عادی صفات عملکرد ریشه، درصد قند خالص و ازت مضره و تحت شرایط شوری صفات درصد قند خالص و ازت مضره به­ عنوان تأثیرگذارترین صفات بر عملکرد قند خالص شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Sugar Beet (Beta vulgaris L.) Genotypes for Their Trait Associations under Saline Conditions

نویسندگان [English]

  • B Bashiri 1
  • T. Mir Mahmoodi 2
  • K. Fotohi 3
1 Former MSc. Student of Agronomy, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
2 Assistant Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran
3 Staff Member of West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, Urmia, Iran
چکیده [English]

To evaluate sugar-beet genotypes for their trait associations, two separate RCBD experiments with three replications were conducted both under non-saline (normal) and saline conditions at the Agricultural Research of Miandoab. Analysis of variance of the data collected showed that there were significant differences among genotypes for all traits studied under non-saline condition. But, differences of genotypes under saline condition were significant only for root yield, root potassium content, sugar extraction coefficient, impure and pure (white) sugar yields. Salinity stress, in this study, reduced root potassium content, root yield, sugar extraction coefficient, impure and pure (white) sugar yields. Mean comparisons of genotypes indicated that root yield of all genotypes, under non-saline condition, were higher than those of under saline one. As whole, genotypes number 1 and 2 produced higher root yields, impure and pure sugar yields respectively, under both saline and non-saline conditions. Based on the results obtained it was revealed that regression coefficients for the traits under study were significant. Step-wise regression and path coefficient analyses also indicated that traits like root yield, pure sugar and root nitrogen contents highly affected white sugar yield under non-saline conditions.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Association between traits
  • Salinity
  • Sugar beet