تاثیر پرایمینگ فیزیکی بذر بر برخی ویژگی های زراعی و درصد آلکالوئید گیاه دارویی تاتوره

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

به منظور مطالعه اثر پیش تیمارهای (پرایمینگ) مختلف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه تاتوره، آزمایشی در سال 1391 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به صورت طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل اولتراسونیک با حداکثر 3 وات بر سانتی­ متر مربع و پرتوهای گاما و بتا با شدت ثابت2 میکروکوری به مدت 10 دقیقه، لیزر با طول موج 6328 آنگستروم و میدان مغناطیسی با شدت 40 میلی ­تسلا در سه زمان 5 ،10 و 15 دقیقه روی بذرهای خیس و شاهد بودند. نتایج نشان داد وقتی که بذر تاتوره بعد از تیمار با اشعه گاما کشت شد، ارتفاع بوته نسبت به شاهد حدود 45 درصد افزایش یافت. بیشترین عملکرد بیولوژیک به تیمار میدان مغناطیسی 10 دقیقه­ ای با 206 گرم در مترمربع و کمترین آن به پرتو لیزر 5 دقیقه­ ای و برابر 108.3 گرم در مترمربع اختصاص داشت. بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار میدان مغناطیسی 15 دقیقه­ ای با 27.27 گرم در متر مربع بود که اختلاف معنی­ داری با بقیه تیمارها داشت و کمترین آن در تیمار اولتراسونیک و برابر 14.96 گرم در مترمربع مشاهده شد. درصد آلکالوئید اندام­ های هوایی در تیمار پرتو گاما بیشترین و در تیمار میدان مغناطیسی 5 دقیقه ­ای کمترین بود. تیمارهای پرتوهای فیزیکی میدان مغناطیسی، پرتو گاما و پرتو لیزر برای افزایش محصول، می ­تواند استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Physical Primings of Seeds on Agronomical Characteristics and Alkaloid Content of Datura

نویسندگان [English]

  • S Baser kouchebagh 1
  • F. Farahvash 2
  • B Mirshekari 2
  • F. Rahimzadeh Khoei 3
  • H. Kazemi Arbat 3
1 PhD. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Department of Agronomy and Plant Breeding, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

To study the effects of physical seed primings on yield and alkaloid content of datura an experiment in a randomized complete block design with three replications and 10 different treatments was conducted at the Agricultural Research Station of Islamic Aazd University, Tabriz branch, Iran, during growing season of 2013. Treatments of moist seeds were: ultrasonic treatment of seeds with a maximum of 3 watts, gamma and beta irradiations of seeds at 2 microcurie (µc) for 10 minutes, laser irradiation at 6328 angstrom (A°) and magnetic field of seeds with 40 microtesla (mt) each for 5, 10, 15 minutes respectively and control. Results indicated that seeds treated with gamma irradiation increased plant height over the control by 45%. Highest (206 g.m-2) and lowest (108.3 g.m-2) biological yields were produced when seeds treated with magnetic field for 10 minutes and laser for 5 minutes respectively. Similarly, highest (27.27 g.m-2) and lowest (14.96 g.m-2) seed yields were obtained by treating seeds with magnetic field for 15 minutes and ultrasonic respectively. Alkaloid content in the above ground plant parts was highest when seeds treated with gamma irradiation and lowest with the magnetic field irradiation for 5 minutes. It may be concluded that physical primings of seeds with magnetic field, gamma and laser irradiations would result in higher seed yields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alkaloid content
  • Biological yield
  • magnetic field
  • Seed yield
  • Physical priming