اثر پیش تیمار آرژینین در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در گیاه شاهی (Lepidium sativum)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

شوری از مهم ­ترین تنش ­های محیط است که با تاثیـر منفی بر رشـد گیاهچه باعث کاهش محصولات گیاهی می ­شود. این تنش با ایجاد اختلال در تعادل بین تولید گونه ­های فعال اکسیژن (ROS) و فعالیت دفاعی آنتی اکسیدان گیاه سبب ایجاد تنش اکسیداتیو می ­شود. از آن­ جایی که اسید­آمینه ­ی آرژینین تنظیم ­کننده ­ی حیاتی برای فرآیند­های نموی، فیزیولوژیکی و رشد گیاهان عالی می ­باشد، در این آزمایش اثر پیش تیمار غلظت­های (0، 5 و 10 میکرومولار) آرژینین در تخفیف تنش اکسیداتیو ناشی از شوری 50 و 100 میلی مولار کلرید سدیم در گیاه شاهی بررسی شد. پیش­ تیمار آرژینین منجر به افزایش کلروفیل کل، کاروتنوئید و رشد گیاهچه­ ها در شرایط شوری گردید. نتایج نشان داد که تنش شوری مقدار پرولین، پروتئین، پراکسید­هیدروژن، قندهای محلول و فعالیت آنزیم­ های آسکوربات پراکسیداز، گایاکول پراکسیداز و کاتالاز را در بخش هوایی افزایش داد. پیش ­تیمار آرژینین از سوی دیگر محتوای پرولین، قندهای ­محلول، پراکسید هیدروژن و فعالیت آنزیم ­های آنتی اکسیدان را به ­طور معنی ­داری کاهش داد. با توجه به این نتایج استفاده از آرژنین به عنوان پیش تیمار با غلظت ­های 5 و 10 میکرومولار احتمالاً می­ تواند از طریق تداخل با ROS یا القای آنزیم ­های آنتی اکسیدان نقش حفاظتی گیاه شاهی را در برابر شوری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allevation of Oxidative Damages Induced by Salinity in Cress (Lepidium sativum) by Pretreating with Arginine

نویسندگان [English]

  • E Asadi karam 1
  • Z Asrar 2
1 Ph.D Studen, Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Salinity is one of the main stresses that have negative effectcs on seedling growth, and plant production. It inhibits growth of plants through disturbance of the balance between production of ROS and antioxidant defense mechanism which results in oxidative stress. Because, arginine is a vital regulator of physiological and developmental processes the effect of different concentrations of arginine pretreatment of the plant on alleviation of oxidative stress induced by salt 50 and 100Mm NaCl was investigated. Arginine pretreatment increased chlorophyll a, b, carotenoid and seedling growth under salinity condition. Results also showed that salt stress increased proline, protein, H2O2, soluble sugar and the activity of ascorbate peroxidase, guaiacol peroxidase and catalase. Pretreatment of plants with Arg reduced proline, soluble sugar, H2O2 and antioxidant enzymes activity content significantly. The conclusion is that in garden cress plants, pretreatment with concentration of 5 µM and 10 μM arginine may protect cress under salinity stress, probably through the contracting with ROS and or induction of anti-oxidative enzymes

کلیدواژه‌ها [English]

  • arginine
  • antioxidant enzyme
  • Salt stress