تاثیر مقادیر مختلف کاه و کلش گندم و کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 704

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه گنبد کاووس، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف بقایای گیاهی گندم (Triticum aestivum L) و کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (Zea mays L) رقم سینگل کراس 704، آزمایشی در سال زراعی 1386-1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد. اثر چهار میزان کود اوره (425، 450، 475 و 500 کیلوگرم در هکتار) در کرت‌های اصلی و شش سطح بقایای گندم (بدون بقایا، اختلاط بقایای گندم به مقدار 100، 75، 50، 25 درصد و سوزاندن 100 درصد کاه و کلش گندم) در کرت‌های فرعی به صورت آزمایش یک‌ بار خرد شده، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که مقادیر مختلف کود اوره و بقایای کاه و کلش گندم اثر معنی­ داری بر تمام صفت مورد بررسی داشتند. اثر متقابل این دو عامل بر صفات تعداد دانه در بلال و تعداد بلال در واحد سطح معنی­ دار بود. نتایج این پژوهش نشان داد که برگرداندن بقایای گیاهی گندم به خاک قبل از کاشت ذرت به میزان 50 تا 75 درصد در مقایسه با حالت سوزاندن و بدون استفاده از بقایا نه تنها موجب کاهش عملکرد نمی‌شود بلکه با تاثیر مثبت بر اجزای عملکرد می­تواند باعث افزایش عملکرد محصول زراعی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Amount of Wheat Straw and Stubble Residues and Urea Fertilizer on Yield and Yield Components of Corn (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

  • S. Safikhani
  • M. Azarnia
PhD. Student of Crop Physiologhy, University of Gonbad Kavus, Gonbad Kavus, Iran
چکیده [English]

To investigate the effect of different amounts of wheat stubbe residues and urea fertilizer levels on yield and yield components of maize (Zea mays L.) SC. 704, an experiment was carried out, at the Agricultural Research Station, University of Agriculture and Natural Resources Ramin Khuzestan, during the growing season of 2007. The experiment was split plot based on randomized complete block design with two factors and four replications. The treatments consisted of four levels of nitrogen, as main factor, and six different amounts of wheat residues, as subplot factor. Main plot treatments were: a1= 425, a2= 450, a3= 475 and a4= 500 kg/ha urea fertilizer and subplot treatments were: b1= the all wheat residues (100%), b2= 75, b3= 50 and b4= 25 % of wheat residues, b5= without straw and stubble, b6= burning of wheat residues. The resulats revealed that the effects of urea fertilizer and wheat stubble rate on all traits under study and intractions on seed number per ear and ear number per unit area weresignificant. It was also indicated that high levels of wheat residues reduced corn seed yield and its components. The results also showed that turning under the 50-75 percent residue into the soil before planting corn and not using stubble not only don’t reduce seed yield and its components , they also increase in the long run soil organic matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • Urea fertilizer
  • Wheat stubbe residues
  • Yield and its components