تغییرات میزان رنگدانه و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان گیاهچه‌های لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L) تحت تنش شوری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اصلاح نباتات،دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

به­ منظور بررسی اثر تنش شوری ناشی از NaCl بر وزن تر، میزان رنگدانه و فعالیت ایزوزیم ­های آنتی اکسیدان سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، پراکسیداز (POX) و کاتالاز (CAT) در 9 ژنوتیپ لوبیا چیتی در مقایسه با شرایط بدون تنش، آزمایشی به­ صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در شرایط آزمایشگاهی اجرا شد. فاکتور اول شامل آبیاری با دو سطح شوری (صفر و 400 میلی­ مولار کلرید سدیم) و فاکتور دوم ژنوتیپ­ های لوبیا چیتی بودند. میزان کارتنوئید در شرایط تنش شوری به­ طور معنی­ دار بیشتر از شرایط عادی بود. میزان کلروفیل a و کلروفیل کل در شرایط عادی به ­مراتب بیشتر از شرایط تنش شوری برآورد شد. شوری سبب کاهش وزن تر گیاهچه­ های لوبیا چیتی به­ میزان 24.31 درصد گردید. تجزیه الکتروفورزی با استفاده از ژل پلی­آکریل­آمید هشت درصد افقی به عمل آمد و ایزوزیم­های SOD، POX و CAT در یکی از لایه­های ژل رنگ­آمیزی شدند. برای هر نوار در روی ژل میزان "مساحت × شدت" به­عنوان فعالیت ایزوزیمی با نرم افزار MCID ارزیابی و یادداشت گردید. سه ایزوزیم برای SOD، سه ایزوزیم برای POX، و یک ایزوزیم برای CAT شناسایی شد. فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان در حالت شوری بیشتر از شرایط بدون تنش بود. میزان افزایش SOD1، SOD2 و SOD3 به­ترتیب 26.31، 13.89 و 17.64 درصد، POX1، POX2 و POX3 به­ ترتیب 48.38، 21 و 43.02 درصد و میزان افزایش CAT1 ، 43.85 درصد به ­دست آمد. افزایش فعالیت آنزیم­های آنتی اکسیدان می­ تواند یکی از مهم­ ترین راه­کارها برای کاهش خسارت ناشی از تنش اکسیداتیو باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Variation of Pigment Content and Antioxidant Enzyme Activites in Pinto Bean (Phaseolus vulgaris L.) Seedlings under Salt Stress

نویسندگان [English]

  • S Moharramnejad 1
  • M. Valizadeh 2
1 PhD. Student of Plant Breeding, University of Mohaggegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Effects of salt stress (NaCl) on fresh weight, pigment content and superoxide dismutase (SOD), peroxidase (POX), and catalase (CAT) activities in nine genotypes of pinto bean exposed to two levels of NaCl )0 and 400 mM( were studied. A factorial experiment on the basis of completely randomized design was carried out in laboratory conditions. Salinity stress increased carotenoids in the leaves while it decreased chlorophyll a and total chlorophyll significantly. Salinity reduced by 24.31% fresh weight. Electrophoretic analyses were performed by using 8% slab polyacrylamide gels. For each isozymic band the “density × area” scores onto gels were evaluated by MCID software as enzymatic activity. Three isozymes were observed for each of SOD and POX and one for CAT. Salt stress increased activities of all observed enzymes. Application of salt stress increased activities of SOD1, SOD2 and SOD3. Their activity increment was estimate to be 26.31, 13.89 and 17.64 percent respectively. POX1, POX2 and POX3 activity increment, were also estimated to be48.38, 21 and 43.02 percent respectively. In the case of CAT it was 43.85 percent. Antioxidant enzymes activity increment could be important strategy for reducing the damage caused by oxidative stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant enzymes
  • Salt stress
  • Pigment content
  • Polyacrylamide gel