اثر طول دوره ی تداخل علف های هرز در شرایط مدیریت های مختلف زراعی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

چکیده

به ­منظور بررسی اثر طول دوره­ ی تداخل علف ­های هرز در شرایط مدیریت مختلف زراعی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود رقم هاشم آزمایشی به صورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. سطوح مختلف مصرف نهاده (پر نهاده، متوسط نهاده، کم نهاده) به عنوان عامل اصلی و طول دوره­ی تداخل در پنج سطح (0، 15، 30،45 و 60 روز پس از سبز شدن) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد تراکم علف هرز، وزن خشک علف هرز و تعداد غلاف در بوته  تحت تاثیر نوع مدیریت زراعی قرار نگرفت اما ارتفاع نهایی بوته، عملکرد بیولوژیکی و اقتصادی تحت تاثیر نوع مدیریت قرار گرفت و بالاترین مقدار این صفات در سیستم­ های زراعی پر نهاده مشاهده شد. افزایش طول دوره تداخل سبب کاهش عملکرد دانه، تعداد شاخه جانبی و تعداد غلاف در بوته نخود شد. کاهش عملکرد در تداخل کامل علف های هرز (60 روز تداخل) نسبت به شاهد 80.60 درصد بود. اگرچه تراکم علف هرز با افزایش طول دوره تداخل کاهش پیدا کرد اما وزن خشک علف­های هرز افزایش یافت. بررسی ضرایب تابع رگرسیون لجستیکی نشان داد که در شرایط کم نهاده شروع کاهش عملکرد زودتر اتفاق افتاد (24.5 روز بعد از سبز شدن) در حالی­ که شروع کاهش عملکرد در سیستم پر نهاده تا 26 روز بعد از سبز شدن نخود به تعویق افتاد. نتایج همچنین نشان داد که  افزایش طول دوره تداخل تا 60 روز بعد از سبز شدن نخود سبب کاهش عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود می­ شود اما استفاده از نهاده­ های بیشتر توان رقابتی نخود را افزایش می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Weed Interference in Different Agronomic Managements on Grain Yield and Yield Components of Chickpea (Cicer arietinum L.)

نویسندگان [English]

  • M Asghari 1
  • M. Armin 2
1 Former MSc. Student of Agronomy, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

A field experiment was conducted in 2012 at the Agricultural Research Station of Motahari of Sabzevar, to determine the influence of different crop management practices and weed interference duration on grain yield and yield components of chickpea (Cicer arietinum L.). A split plot experiment was employed in randomized complete block design with three replications. The main plots consisted of three crop management practices (Low, Medium and High input levels) and sub plot of five weed interference duration (0 as control, 15, 30, 45 and 60 weedy days after chickpea emergence). The results showed weed density, weed dry weight and number of plants per pod were not affected by crop management practices, however, plant height, biological and economic yield were inflenced by crop management practices. High input level had the highest plant height, biological and economic yield. Increased interference reduced yield, number of plants per pod and number of branches per plant of chickpea. Yield loss after full-season weed competition (60 days interference) was 80.60% as compared to control. Although increasing of weed interference reduced weed density but weed dry weight was increased. Fitted logistic regression function coefficients showed that the onset of yield loss was earlier (24.5 days after emergence) at low input levels while at high input levels it was postponed to 26 days after emergence. It can be conducted that increasing interference duration would reduce yield and yield components of chickpea, but under high input conditions competitiveness of chickpea will be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea
  • Input levels
  • Interference
  • Yield loss