اثر سطوح مختلف آبیاری بر جمعیت علف‌هرز سوروف(Echinocloa crus-galli L) و خصوصیات زراعی مرتبط با عملکرد شلتوک دو رقم برنج

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تاکستان، ایران

2 کارشناس ارشد علف های هرز، موسسه تحقیقات برنج کشور. معاونت مازندران، ایران

3 استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشگی کشور

چکیده

به­ منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر جمعیت علف­ هرز سوروف، خصوصیات زراعی و عملکرد دو رقم برنج (طارم محلی و شفق)، آزمایشی به صورت کرت­ های خرد شده در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه موسسه تحقیقات برنج مازندران (آمل) اجرا شد. عامل اصلی دو رقم برنج شامل: شفق و طارم محلی و عامل فرعی در پنج سطح آبیاری شامل: ارتفاع آب صفر سانتی­متر (خاک در حالت اشباع)، 5، 8، 12 سانتی­ متر و شاهد کنترل علف­ های هرز بود. نتایج حاصل نشان داد که دو رقم اصلاح شده و بومی و سطوح متفاوت آبیاری سبب تاثیر معنی ­دار بر تراکم و زیست توده سوروف، عملکرد دانه و بیولوژیک برنج شد. بالاترین عملکرد در دو تیمار کنترل علف­ هرز در رقم شفق (6344 کیلوگرم در هکتار) و ارتفاع آب 12 سانتی ­متر به همراه رقم شفق (6074 کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد دانه در تیمار ارتفاع آب 5 سانتی­ متر و رقم طارم (3693 کیلوگرم در هکتار) برداشت شد. در مجموع تیمار ارتفاع آب 12 سانتی­متر در حضور رقم شفق به عنوان مناسب ­ترین تیمار جهت کنترل علف ­هرز سوروف و حصول عملکردی برابر با وجین دستی در این آزمایش معرفی می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Irrigation Levels on the Population of Barnyard grass (Echinocloa crus-galli L.) and Agronomical Traits Related to Paddy Yield of Two Rice Cultivars

نویسندگان [English]

  • S Mahzari 1
  • M. Omrani 2
  • M.A. Baghestani 3
1 Young Club Research and Elite, Islamic Azad University, Takestan, Iran
2 MS.c of Weed science of Rice Research Institute. Mazandaran Province, Iran
3 Professor, Iranian Researches Institute of Plant Production, Tehran, Iran
چکیده [English]

An experiment was conducted at research farms of the Rice Research Institute of Iran (at Amol, Mazandaran province) to study the effect of different irrigation levels on the population of barnyardgrass (Echinocloa crus-galli (L.) Beauv.) and agronomical traits related to paddy yield of two rice cultivars (Tarom-Mahali and Shafagh). Treatments were arranged in split plot experiment based on randomized complete block design with three replications. Main-plots were two rice cultivars (Tarom-Mahali and Shafagh) and sub-plots were five levels, four levels of irrigation (0, 5, 8, 12 cm of water depth) and a weed control treatment. Results showed that cultivars and irrigation levels had significant effects on density and biomass of barnyard grass and also paddy and biological yield of rice. Generally, this highest seed yield was obtained in weed control + using Shafagh cultivar (6344 kg.ha-1) and water level of 12 cm + Shafagh cultivar (6074 kg.ha-1) while, the lowest seed yield was in the 5cm level of water + Tarrom cultivar (3693 kg.ha-1). As a whote it could be concluded, water depth treatment of 12 cm + Shafagh cultivar, were identified as the most appropriate treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barnyard grass
  • Rice
  • Water depth
  • Weed control
  • yield