اثر کودهای زیستی و معدنی فسفره همراه با محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، خوی، ایران

2 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، خوی، ایران

چکیده

در راستای کشاورزی پایدار و بررسی تاثیر کودهای زیستی و معدنی فسفره همراه با محلول­ پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی رهال در شهرستان خوی، طی سال زراعی 1391 انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با دو فاکتور و 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اول کود فسفره در چهار سطح (شامل عدم مصرف کود به عنوان شاهد، کود زیستی فسفاته بارور-2، کود زیستی فسفاته بارور-2 همراه با مصرف 100 کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفات تریپل و مصرف فقط 200 کیلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات تریپل) و فاکتور دوم محلول ­پاشی عناصر ریزمغذی با کود مایع میکرو در سه سطح (شامل عدم محلول­ پاشی به عنوان شاهد، محلول ­پاشی به نسبت 2 در هزار و محلول ­پاشی به نسبت 4 در هزار) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تأثیر کود فسفره به جز تعداد دانه در نیام و وزن صد دانه، بر ارتفاع بوته، تعداد انشعاب در بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد نیام در بوته، شاخص برداشت و عملکرد دانه معنی ­دار بود. بیشترین عملکرد دانه در تیمارهای استفاده از کود سوپر فسفات تریپل و استفاده از کود زیستی فسفاته بارور-2 همراه با 50% کود سوپر فسفات تریپل مشاهده شدند و این دو تیمار از نظر عملکرد دانه در یک گروه آماری قرار گرفتند. بنابراین، به منظور کاهش مصرف کود شیمیایی و حفظ منابع محیطی، مصرف کود زیستی فسفاته بارور 2 قابل توصیه است. تاثیر محلول­ پاشی عناصر ریزمغذی نیز به جز تعداد دانه در نیام و وزن صد دانه بر ارتفاع بوته، تعداد انشعاب در بوته، تعداد نیام در بوته، شاخص برداشت و عملکرد دانه معنی­ دار بود. بیشترین عملکرد دانه در حالت استفاده از محلول­ پاشی 4 و 2 در هزار عناصر ریزمغذی مشاهده شد و این دو تیمار از نظر عملکرد دانه در یک گروه آماری قرار گرفتند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Biological and Mineral Phosphorus Fertilizers together with Microelement Sprayings on Yield and Component of Yield in Pinto Bean (Phaseolus vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • A Nasrollahzadeh Asl 1
  • H. Gorbannezhad 2
1 Assistant Prof., Department of Agronomy, College of Agriculture, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran
2 Former MSc. Student of Agronomy, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran
چکیده [English]

In connection with sustainability of agriculture the effect of biological and mineral phosphorus fertilizers together with spraying plants with microelements on yield and yield components of pinto bean was investigated in an experiment at the Research Station of Rahal Agricultural College in Khoy city in 2012 growing season. The experiment was used factorial based on randomized complete block design with three replications and two factors. The first factor consisted of phosphorus fertilizer in four levels (without using of fertilizer, as ontrol; barvar-2-phosphate biofertilizer, barvar-2phosphate biofertilizer together with super phosphate at the rate of 100 kg.ha-1 and only super phosphate at the rate of 200 kg.ha-1) and Second factor consisted of micro element spraying of plants with liquid fertilizer in three levels (without spraying, as control; micro element spraying with concentration of 2% and micro elements spraying with concentration of 4%). The results showed that phosphorus fertilizers, affected except number of grains per pod and 100 seed weight, the plant height, number of main branches per plant, number of leaf per plant, number of pods per plant, harvest index and grain yield significantly. Maximum grain yield were obtained from treatments of super phosphate at rate of 200 kg.ha-1 and barvar-2 phosphate biofertilizer together with super phosphate at rate of 100 kg.ha-1. However, the yields of these two treatments were statistically the same. Therefore, reduce use of chemical fertilizers and protect of natural resources, the use of barvar-2 phosphate biofertilizer is advisable. The effect of spraying plants with micro elements on traits, except number of grains per pod and 100 seed weight, like plant height, number of main branches per plant, number of leaf per plant, number of pods per plant, harvest index and grain yield were significant. Maximum grain yield was also obtained from spraying plants by micro elements with density of 2% and 4% and these two experimental treatments were placed in the same statistical group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological and mineral fertilizers
  • Micro elements
  • Spraying
  • yield