اثر پیش تیمار بذر بر صفات مورفوفنولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف عدس در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر پیش­ تیمار بذر بر صفات مورفوفنولوژیک و عملکرد دانه ژنوتیپ­ های مختلف عدس در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی، آزمایشی در سال زراعی 91- 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام انجام شد. آزمایش به­ صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. عامل اصلی آزمایش شامل شرایط رطوبتی (آبی و دیم) و عوامل فرعی شامل ترکیب ژنوتیپ­ های مختلف عدس (گچساران، کیمیا، 6037ILL، محلی) و سطوح مختلف پی ش­تیمار بذر (شاهد، پیش­ تیمار هیدرو، پیش ­تیمار کینتین، پیش ­تیمار KNO3، پیش تیمار PEG 8000) می ­باشند. نتایج نشان دادند که اثر ژنوتیپ تقریباً در تمام صفات بررسی شده در سطح احتمال 1 درصد معنی­ دار شد. اثر متقابل هر سه فاکتور بر تعداد برگ در بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد گل در بوته، تعداد گل خشکیده در بوته و وزن خشک بوته در سطح احتمال یک درصد و بر صفت عملکرد دانه در سطح 5 درصد معنی ­دار بود. در شرایط دیم، پیش ­تیمار نیترات پتاسیم با ژنوتیپ محلی از نظر صفات مورفولوژیک مورد بررسی و با ژنوتیپ 6037ILL از نظر صفت عملکرد دانه بهترین ترکیب تیماری بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Seed Priming on Morphophenological and Yield Characteristics of Different Lentil Genotypes (Lens culinaris L.) under Rain-fed and Supplemental Irrigation Conditions

نویسندگان [English]

  • N. Pakbaz 1
  • M. Barary 2
  • A. A. Mehrabi 2
  • A. Hatami 2
1 M.Sc. Graduate of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
2 Assistant Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Ilam
چکیده [English]

To study the effects of seed priming on Phenological and morphological characteristics of different lentil genotypes (Lens culinaris L.) under rainfed and supplemental irrigation condidions, a field experiment was conducted at the Research Field of the Faculty of Agriculture, Ilam University in 2011–2012. The experiment used was a split- factorial based on RCBD with three replications. The main plots were allocated supplemental irrigation and rainfed conditions and sub plots to the factorial of different lentil genotypes (Gachsaran, Kimia, ILL6037, landrace) and seed priming treatments (Control, hydro, Kinetin, KNO3, PEG 8000). The results showed that genotypic effects, on almost all characteristics were significant at 1% probability levels. The triple interaction was significant at 1% probability levels fornumber of leaves and number of secondary branches, number of flowers and number of dried flowers per plant and also plant dry weight. Seed primings of landrace genotype with KNO3 for morphological characteristics and ILL 6037 with this chemical for seed yield under rain-fed conditions were the best treatment conbinations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • genotype
  • Lentil
  • Rain-fed
  • seed priming
  • Supplemental Irrigation