واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک ارقام گندم به نحوه مصرف کود زیستی فولزایم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی روش­ های کاربرد کود زیستی فولزایم (حاوی باکتری Bacillus subtilis) بر خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم گندم در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی در سال زراعی 90-1389 اجرا شد. آزمایش به صورت کرت­ های خرد شده در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ارقام مختلف گندم به عنوان عامل اصلی شامل انواع فلات، پیشتاز، بهار و توس و روش ­های استفاده از کود زیستی فولزایم به عنوان عامل فرعی در چهار سطح کاربرد به صورت بذرمال، استفاده همراه با آبیاری، بذرمال و آبیاری به صورت توام و عدم استفاده یا شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که رقم فلات با ارتفاع ساقه 61.5 سانتی ­متر نسبت به سـایر ارقـام از ارتفـاع کمتری برخوردار بود. به­ طوری­ که رقم ­های توس و پیشتاز نسبت به رقم فلات حدود 14.5% ارتفاع بیشتری داشتند. کاربرد کود زیستی فولزایم باعث افزایش محتوای کلروفیل شد و بیشترین مقدار آن در روش­ های کاربرد بذرمالی و ترکیب بذرمالی و آبیاری به ­دست آمد. در انتهای فصل رشد، محتوای کلروفیل برگ پرچم نشان داد ارقام گندم فلات و توس نسبت به دو رقم پیشتاز و بهار دارای محتوای کلروفیل بالاتری بودند. در بین ارقام مورد مطالعه رقم گندم بهار به لحاظ عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه واکنش بهتری نسبت به سایر ارقام نشان دادند به­ طوری­ که بیشترین عملکرد دانه از این رقم در تیمارهای کاربرد کود زیستی فولزایم به روش آبیاری و ترکیب بذرمالی و آبیاری به میزان 8609 و 9063 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در تیمار شاهد با رقم فلات به میزان 5858 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Responses of Seed Yield, Yield Components and Some Morpho-physiological Traits of Wheat Cultivars (Triticum aestivum) to the Application Methods of Fulzyme Biofertilizer

نویسندگان [English]

  • A. Eslami 1
  • R. Sadrabadi Haghighi 2
  • M. Zafarian 3
1 Former MSc. Student of Agronomy, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Associate Prof., Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 MSc. of Weed Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

To study the effect of application methods of Fulzym biofertilizer (containing Bacillus subtilis) on yield, yield components and some morpho-physiological characteristics of four cultivars wheat, an experiment was conducted in field of Astan Quds Razavi in 2010- 2011. The experiment performed was in split plot based on randomized complete block design with three replications. Four wheat cultivars (Falat, Pishtaz, Bahar and Toos) were assigned to main plots and four biofertilizer application methods (as seed inoculation, using in irrigation water, seed inoculation and irrigation and control) to sub plots. Results indicated that Falat had the lowest plant height (61.5 cm) than other varieties. Plant height of Toos and Pishtaz were about 14.5 percent higher than Falat. Application methods of Fulzym increased chlorophyll content and plant height. Highest chlorophyll contents were obtained when seeds inoculated by Fulzyme and used through irrigation. At the end of growing season, it was found that chlorophyll content of Falat and Toos flag leaves were higher than Pishtaz and Bahar. It was also revealed that Bahar when Fulzyme was used showed a better response to treatments than other varieties as for as biological and seed yields were concerned. Highest seed yield produced by irrigation and combination of seed inoculation and irrigation (9063 and 8609 kg.ha-1) and lowest seed yield (5858 kg.ha-1) to Falat in the control treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizer
  • Fulzym
  • Triticum aestivum L
  • Yield and yield component