تاثیر گیاهان پوششی و کود نیتروژن بر تولید ذرت علوفه ای و بیوماس علف های هرز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان، پارس آباد، ایران

چکیده

به‏ منظور بررسی اثر کشت گیاه پوششی و مصرف تقسیطی نیتروژن در مراحل مختلف رشد ذرت بر میزان تولید علوفه و زیست توده علف‌های هرز، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل به‏ صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی با 3 تکرار و 3 فاکتور انجام شد. فاکتور اول شامل چاودار، ماشک گل خوشه­ ای، شبدر برسیم به ‏صورت گیاه پوششی همراه با دو شاهد (بدون وجین و با وجین)، فاکتور دوم شامل تقسیط کود نیتروژن از منبع اوره به میزان 225 کیلوگرم در هکتار با 2 سطح (سطح اول مصرف50 درصد نیتروژن در زمان کاشت و 50 درصد در مرحله 8 تا 10 برگی ذرت و سطح دوم مصرف 33.3 درصد نیتروژن در زمان کاشت، 33.3 درصد در مرحله 8 تا 10 برگی و 33.3 درصد یک هفته قبل از ظهور گل تاجی ذرت) و فاکتور سوم شامل مراحل نمونه ‏برداری از علف‏ های هرز در دو مرحله هشت برگی و یک هفته قبل از ظهور گل تاجی بودند. نتایج آزمایش نشان داد که گیاهان پوششی چاودار، ماشک گل‏ خوشه ­ای و شبدر برسیم نقش موثری در کاهش زیست توده علف‏ های هرز داشته و زیست توده کل علف­ های هرز را به ترتیب 87%، 82% و 65% نسبت به شاهد (بدون وجین) کاهش دادند. همچنین، اثر گیاه پوششی و مصرف تقسیطی نیتروژن بر مجموع عملکرد علوفه تر ذرت و گیاه پوششی معنی‏ دار بود. به طوری که، تیمار شاهد (با وجین) با تیمار ذرت + ماشک گل خوشه ­ای دارای بیشترین میزان تولید علوفه بود. به ­‏طور کلی، با در نظر گرفتن منافع کنترل موثر علف­ های هرز و تولید علوفه بیشتر، تیمار ماشک گل خوشه­ ای از گیاهان پوششی مناسب به شمار می ­رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cover Crops and Nitrogen Fertilizer on Total Production of Forage Corn and Dry Weight of Weeds

نویسندگان [English]

  • R Fakhari 1
  • A. Tobeh 2
  • H. Khanzadeh 3
  • A. Gholipouri 2
  • M.T. Alebrahimi 2
1 MSc. of Weed Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Assistant Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 MSc. Ardabil Agricultural and Natural Recourses Research Center, Moghan, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effect of cover crops, split application of nitrogen and control weeds on forage corn and weed biomass a factorial experiment based on randomized complete block design with three replications and three factors was conducted at the Agricultural Research Station of Ardabil (Iran) during 2012 crop year. The first factor was cover crops (consisting of winter rye, hairy vetch, berseem clover, with and without weeding) as controls. The second factor was two levels of split application of 225 kg.ha-1 urea at two growth stages forage corn: the first level (N1= 1/2 at planting and 1/2 at 8-10 leaf stage), second level (N2= 1/3 at planting, 1/3 at 8-10 leaf and 1/3 one week before tasselling stage). The third factor consisted of two levels of weed control: weeding at 8 leaves and weeding one week before tasselling. Results showed that winter rye, hairy vetch and berseem clover cover crops decreased total weed dry weights up to 87, 82 and 65 % respectively as compared to control (without weeding). Cover crops and nitrogen application time had a significant effect on yield of fresh forage corn and cover crops. Based on the advantages of effective weed control and higher forage production of hairy vetch it can be recommended as proper cover crop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cover crops
  • Forage
  • Nitrogen split
  • weed