تاثیر سطوح کود اوره، ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر خصوصیات فیزیولوژیک ذرت دانه ای (Zea mays L) در منطقه خاش

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر کاربرد باکتری­ های محرک رشد و مصرف سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد دانه و صفات زراعی ذرت هیبرید سینگل کراس 704،آزمایشی در خرداد ماه 1391 در اراضی تحقیقاتی دانشگاه پیام نور مرکز خاش به صورت کرت­ های خرد شده در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح نیتروژن (صفر، 25 درصد یعنی معادل 87.5 کیلوگرم اوره در هکتار، 50 درصد یعنی معادل 175 کیلوگرم اوره در هکتار و 100 درصد یعنی معادل 350 کیلوگرم اوره در هکتار بر اساس آزمون خاک) در کرت­ های اصلی و تیمار کود­های بیولوژیک در سه سطح (تلقیح با باکتری ازتوباکترکروکوم، آزوسپیریلیوم برازیلنس و بدون تلقیح به عنوان شاهد) در کرت­ های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از کود شیمیایی اوره در تمامی سطوح دارای اثر معنی­ داری بر صفات مورد مطالعه بود. بیشترین و کمترین ارتفاع بوته، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد بلال در متر مربع، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و پروتئین دانه به ترتیب در تیمار تامین 100% نیتروژن و عدم مصرف کود نیتروژن مشاهده گردید. استفاده از باکتری­ های محرک رشد اثر معنی­ داری بر صفات مورد مطالعه داشتند. به­ طوری که، استفاده از باکتری­ های محرک رشد اثر مثبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نشان دادند. بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در تیمارهای باکتری ­های محرک رشد مشاهده گردید. تیمار عدم استفاده از باکتری­های محرک رشد دارای کمترین عملکرد و اجزای عملکرد دانه بود و استفاده از ازتوباکتر و آزوسپریلیوم به ­ترتیب موجب افزایش 8.4% و8.2 % عملکرد دانه ذرت گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Urea Fertilizer and Azotobacter and Azospirillum on Physiological Charactestis of Maize (Zea mays L.) at Khash, Iran

نویسندگان [English]

  • A Soleymanifard 1
  • R. Naseri 2
1 Faculty member, Department of Agriculture, Pyame Noor University, Tehran, Iran
2 Young Researchers and Elite Club, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
چکیده [English]

To study the effects of urea fertilizer and bio-fertilizers on grain yield and important agronomic traits in maize (Zea mays L. Sc704), a split plot experiment based on randomized complete block design with three replications was conducted in Payame Noor University of Khash Research Field during 2011-2012 cropping season. Four different levels of urea consisting of zero, 25% (equal to 87.5 kg.ha-1), 50% (equal to 175 kg.ha-1) and 100% (equal to 350 kg.ha-1) based on the results of soil analysis were assigned to main plot and bio-fertilzers, including Azotobacter, Azospirillum and non- inoculation, to sub plot. Results indicated that nitrogen fertilizer affected the traits under study significantly. The highest and lowest plant height, the number of seed per ear row, the number of grain per row, ears.m-2, 1000 kernel weight, seed yield, bilogocal yield and seed protein content were obtained by using 100% nitrogen fertilizer and control (zero level of urea) respectively. Using bio-feretlizers also had a significant effect on traits under study. Bio-fertilizer had positive effect on seed yield and yield components. Thus, there was a seed yield increase of 8.4% and 8.2% by using Azotobacter and Azospirillum compared to the non- inoculated seeds, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant growth promoting bacteria
  • Protein content
  • Seed yield
  • Urea fertilizer