تاثیر رقابتی سلمه تره بر پارامترهای رشد، عملکرد دانه و اسانس رازیانه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تبریز، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی رقابت سلمه تره با رازیانه از نظر برخی صفات مؤثر در رشد و عملکرد، آزمایشی در سال زراعی 90-1389 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به­ صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار و با دو عامل تراکم سلمه ­تره شامل صفر، 2، 4، 6 و 8 بوته در هر متر از ردیف کاشت و زمان نسبی سبز شدن سلمه­ تره شامل همزمان، 10، 20 و 30 روز بعد از سبز شدن رازیانه اجرا شد. دوره خواب بذور سلمه ­تره با استفاده از اسید جیبرلیک شکسته شد. استخراج اسانس از دانه ­های رازیانه با استفاده از دستگاه کلونجر انجام شد. نتایج نشان داد که حضور 4 بوته سلمه ­تره در هر متر از ردیف کاشت تاثیری بر طول دوره رشد رازیانه نداشت. با افزایش تراکم به بیش از 4 بوته علف ­هرز در هر متر از ردیف کاشت شاخص میزان کلروفیل برگ رازیانه 26% کاهش یافت. اثر تراکم ­های بالای سلمه ­تره روی زمان شروع پیری برگ­ ها و ارتفاع بوته بیشتر از تراکم ­های پایین آن بود. با کاهش تراکم و تأخیر در زمان نسبی سبز شدن علف ­هرز بیوماس آن افت پیدا کرد. در حالی که عملکرد دانه و اسانس رازیانه به ­طور معنی ­داری افزایش یافت. در تراکم بالاتر از 4 بوته سلمه ­تره به ازای هر واحـد تراکم علف­ه رز، معـادل 25 میلی­ لیتر در متر مربع از عملکرد اسانس کاسته شد، که بر ضرورت کنترل این علف­ هرز در مزرعه رازیانه تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competitive Effects of Lambsquarters (Chenopodium album) on Growth Parameters, Seed Yield and Essential Oil of Fennel (Foeniculum vulgare)

نویسنده [English]

  • B Mirshekar
Associate Prof. Department of Agronomy and Plant Breeding, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

To evaluate competition between lambsquarters (Chenopodium album) and fennel (Foeniculum vulgare) on some traits effective on growth and yield a factorial experiment was conducted during 2010-2011 in Agricultural Research Station of Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran, based on randomized complete blocks design with 3 replications. Treatments were weed density (0, 2, 4, 6 and 8 plants per meter row) and its relative emergence times (simultaneously, 10, 20 and 30 days after crop emergence). Dormancy in lambsquarters seeds was broken using gibberlic acid. Essential oil of seeds was extracted by celevenger type apparatus. Results indicated that emergence of 4 weed plants per meter row had no significant effect on fennel growth period. When weed density increased more than 4 plants per meter row, leaf chlorophyle content index increased 26%. Effect of higher weed densities on the time of leaf senescence appearance and plant height was more than lower weed densities. Reduction of weed density and delaying its time of relative emergence decreased weed biomass. While, seed and essence yield increased, significantly. In those weed densities higher than 4 plants per meter row essence yield reduced 25 mL ha-1 per weed. It seems that the weed control in fennel field is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gibberlic acid
  • Lambsquarters
  • Essence yield