ارزیابی پتانسیل تولید مینی تیوبر ارقام و کلون های امیدبخش نیمه دیررس سیب زمینی در سیستم هواکشت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی پتانسیل تولید مینی­ تیوبر کلون ­ها و ارقام امیدبخش نیمه ­دیررس سیب ­زمینی در سیستم هواکشت طی سه سال (1392-1390) در آزمایشگاه و گلخانه شرکت به پرور سبلان اردبیل انجام شد. تعداد پنج کلون و رقم (شامل سه کلون امیدبخش 3-397009، 10-397082 و 1-397081 و دو رقم خاوران و آگریا) براساس طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار بررسی شدند. در طی دوره رشد و بعد از برداشت صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته، تعداد و وزن مینی ­تیوبر در مترمربع، متوسط وزن مینی­تیوبر در مترمربع و وضعیت انبارمانی اندازه‌گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی نشان داد که بین کلون­ ها و ارقام مورد مطالعه از لحاظ صفات تعداد و وزن مینی­تیوبر در مترمربع، متوسط وزن مینی­ تیوبر در مترمربع، ارتفاع بوته و تعداد ساقه اصلی در بوته اختلاف معنی­ دار وجود دارد. کلون­ های امیدبخش نیمه ­دیررس 1-397081 و 3-397009 از لحـاظ تعـداد مینی ­تیوبر در مترمربع (به­ ترتیب 2766 و 2141 مینی­تیوبر)، وزن مینی ­تیوبر در مترمربع (به­ ترتیب 11400 و 16500 گرم) و کلون امیدبخش نیمه­ دیررس 1-397081 از لحاظ متوسط وزن مینی­ تیوبر در مترمربع (5.59 گرم) و ارتفاع بوته (174 سانتی ­متر) دارای بیشترین مقدار بودند. اختلاف تعــداد مینی ­تیـوبر در مترمربع کلون­ های امیدبخش نیمه ­دیر­رس 1-397081 و 3-397009 با رقم آگریا به ­ترتیب 1166 و 541 مینی­ تیوبر در مترمربع بود. متوسط وزن مینی ­تیوبر در مترمربع در سیستم هواکشت 6.16 گرم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Potential Production of Mid-Late Maturing Minituber of Potato Cultivars and Promising Clones under Aeroponic System

نویسنده [English]

  • D. HassanPanah
Assistant Prof., Ardabil Agricultural and Natural Recources Research Center, Ardabil, Iran
چکیده [English]

This study was performed to investigate potential production of mid-late maturing promising mini-tuber clones and cultivars under aeroponic system during 2011-2013 in both laboratory and greenhouse of Ardabil Sabalan Behparvar Company. Five clones and cultivars (three promising clones 397009-3, 397082-10 and 397081-1, and two cultivars, Khavaran and Agria) were evaluated in completely randomized designs with three replications. During growing period and after harvesting the crop some important traits like plant height, main stem number per plant, mini-tuber number and weight per square meter, mean mini-tuber weight per square meter and storability of mini-tubers were measured. Analysis of variance showed that mini-tuber number and weight per square meter, mean mini-tuber weight per square meter, plant height and main stem number per plant among clones and cultivars were significantly different. The mid-late maturity promising clones of 397081-1 and 397009-3 produced higher mini-tuber number per square meter (2766 and 2141 mini-tubers, respectively), mini-tuber weight per square meter (11400 and 16500 g, respectively) than the remaining types. Mid-late maturity promising clone of 397081-1 also produced higher mean mini-tuber weight per square meter (5.59 g) and plant height (174 cm) as compared with the others. The differences per square meter in the number of mini-tuber of mid-late maturing promising clones of 397081-1 and 397009-3 with Agria cultivar were about 1166 and 541, respectively. Mean mini-tuber weight per square meter in aeroponic system was 6.16 grams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeroponic system
  • Clone
  • Mini-tuber
  • Potato