خصوصیات زراعی ذرت و لوبیا چشم بلبلی در پاسخ به مصرف قارچ میکوریزا و باکتری مزوریزوبیوم به صورت کشت مخلوط و خالص

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الیگودرز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، الیگودرز، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

به منظور مطالعه خصوصیات زراعی ذرت و لوبیا چشم بلبلی به مصرف قارچ میکوریزا و باکتری مزوریزوبیوم در کشت مخلوط، آزمایشی در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود به اجرا در آمد. آزمایش به صورت طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی به صورت خالص و مخلوط بر اساس سری­های افزایشی در 10 تیمار شامل: Z= کشت خالص ذرت، B= کشت خالص لوبیا، I= کشت مخلوط ذرت و لوبیا، ZM= ذرت + قارچ مایکوریزا، BM= لوبیا + قارچ مایکوریزا، BB= لوبیا+ باکتری مزوریزوبیوم، BMB= لوبیا + قارچ مایکوریزا + باکتری مزوریزوبیوم، IM= کشت مخلوط + قارچ مایکوریزا، IB= کشت مخلوط + باکتری مزوریزوبیوم، IMB= کشت مخلوط + قارچ مایکوریزا + باکتری مزوریزوبیوم بودند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که اثر تیمار بر عملکرد دانه در بوته، محتوی کلروفیل برگ، وزن خشک غلاف لوبیا، وزن خشک بلال، تعداد دانه در بلال و نسبت برابری زمین جزیی هر دو گیاه معنی­ دار بود. بیشترین عملکرد دانه در بوته لوبیا چشم بلبلی و ذرت با میانگین­های 10 و 108 گرم در بوته به­ ترتیب در تیمارهای کشت خالص به همراه باکتری مزوریزوبیوم و کشت خالص ذرت به همراه قارچ میکوریزا مشاهده شد. همچنین، بیشترین میزان نسبت برابری زمین جزیی ذرت و لوبیا چشم بلبلی به­ ترتیب با میانگین­ های 1.7 و 1.47 در تیمارهای کشت مخلوط و کشت مخلوط توام با قارچ میکوریزا و باکتری مزوریزوبیوم مشاهده شد. نتایج به ­دست آمده نشان داد که نسبت برابری زمین بیشتر از یک برای ذرت و لوبیا چشم بلبلی، نشان­دهنده روابط متقابل مثبت بین اعضای گیاهی مخلوط نسبت به خالص بوده و بیان کننده برتری کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی نسبت به کشت خالص می ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Responses of Agronomic Characteristics of Maize and Cowpea to Mycorrhiza and Mesorrhizobial Bacteria in Intercropping

نویسندگان [English]

  • Z. Marzban 1
  • M.R. Ameriyan 2
  • M. Mamarabadi 2
1 Young Researchers and Elite Club, Aligoudarz Branch, Islamic Azad University, Aligoudarz, Iran
2 Staff member, Industrial University of Shahrood , Shahrood, Iran
چکیده [English]

To evaluate the response of agronomic characteristics of maize and cowpea to mycorrhiza and mesorrhizobial bacteria in intercropping, this study was carried out at the Research Field of Industrial Shahrood University in 2010 using a randomized complete block design with three replications. Treatments were: Z: maize monocropping, B: bean monocropping, I: intercropping of maize and bean, ZM: maize monocropping + mycorrhizae, BM: bean monocropping + mycorrhizae, BB: bean monocropping + mesorhizobuim bacteria, BMB: bean monocropping + mycorrhizae + mesorhizobium bacteria, IM: intercropping + mycorrhizae, IB: intercropping +mesorhizobium bacteria and IMB: intercropping + mycorrhizal +mesorhizobium bacteria. The results showed that treatment effects on seed yield per plant, leaf chlorophyll content, dry weight of cowpea pods, dry weight of maize ear, number of seeds per earrow, totalbiological yieldinintercropping and partialland equivalent ratioof both cowpea and maizewere significant (p<0.01). The highest seed yields per plant for cowpea and maize were 10 and 108 grams in monocropping of cowpea+ mesorhizobuim and monocropping of maize+mycorrhiza treatments respectively. Highest partial LER of maize and cowpea were respectively 1.7 and 1.47 in the intercropping and intercropping+ mycorrhiza fungi and mesorrhizobium bacteria treatments. Theresultsshowed that land equivalent ratio was more than one for maize and cowpea. This indicates a positive relations between members of mixed cropping against monocrpping and superiority of intercroppingofmaizeandcowpea as compared to their monocroppings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intercropping additive
  • Mesorrhizobium
  • Mycorrhiza