تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و روی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گل راعی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات اردبیل،گروه مهندسی کشاورزی، اردبیل، ایران

2 دانشیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور بررسی اثرات کود­های نیتروژن و روی بر صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گیاه دارویی گل راعی آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه تبریز در سال 1391 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. ترکیبات تیماری شامل کود سولفات روی در سه سطح (صفر، سه در هزار و شش در هزار) و مقادیر کود اوره در چهار سطح (صفر، 50 ،100،150کیلوگرم در هکتار) که 50 درصد از مقادیر فوق بعد از 20 روز و مابقی (50 درصد) بعد از 40 روز از زمان انتقال اولیه نشاها، بود. در این بررسی صفات ارتفاع بوته،تعداد گل آذین، سطح برگ، وزن تر و خشک، میزان اسانس استخراج شده از گل راعی تعیین شد. نتایج نشان داد که صفات ارزیابی شده تحت تاثیر مقدار مصرف کودها قرار گرفتند، به­طوری که بیشترین ارتفاع بوته، تعداد گل آذین، سطح برگ و عملکرد اسانس با مصرف 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به همراه کود سولفات روی به میزان شش در هزار و نیز بیشترین وزن تر و خشک اندام­های هوایی با مصرف نیتروژن 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به همراه کود سولفات روی با دُز سه در هزار حاصل شد. با توجه به این­که هدف از کاشت گیاهان دارویی تولید بیشتر سرشاخه­های گل­دار به منظور تهیه اسانس بیشتر است، در این بررسی بیشترین مقدار اسانس با مصرف 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و شش در هزار کود سولفات روی به­دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Nitrogen and Zinc Levels on Essential Oil Yield and some Morphological Traits of Hypericum perforatums

نویسندگان [English]

  • M.R. Zadeh Esfahlan 1
  • A. Ebadi 2
  • N. Farsad Akhtar 3
1 Former MSc. Student, College of Agriculture, Ardabil Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant breeding, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

To study the effects of nitrogen and zinc fertilizer on the morphological traits and essential oil yield of St. John’s wort (Hypericum perforatum) a greenhouse experiment in a factorial randomized complete block design with three replications was conducted at University of Tabriz, Iran in 2012. Treatments consisted of three levels of zinc sulphate with a concentration of zinc fertilizer (zero, 3 and 6 parts per thousand) and four levels of nitrogen fertilizer (zero, 50, 100, 150 kg/ha). One half of the fertilizers were applied 20 days after planting of plants and the rest 40 days after transplanting. Traits evaluated were plant height, inflorescence number, leaf area, plant fresh and dry weights and plant essential oil content. The results showed that the traits under study were affected by rate of fertilizer applications. Highest plant height, number of inflorescences, leaf area and essential oil yield were obtained by using 150 kg/ha of nitrogen and applying zinc with 0.006 concentration. Highest fresh and dry weights of above ground parts were also produced by using 150 kg/ha of nitrogen fertilizer along with zinc fertilizer 0.003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential Oil
  • Hypericum Perforatum
  • St. John’s wort