اثر آبیاری با پساب کارخانه خمیرمایه بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد باقلا ( Vicia faba)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر آبیاری با پساب کارخانه ایران مایه (تولید کننده انواع خمیر مایه) بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد باقلا (Vicia faba)، آزمایشی به­ صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار در محل مزارع کارخانه ایران مایه در بهار 1391 اجرا‌ گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل دفعات آبیاری در 3 سطح (I1= یک­بار آبیاری با پساب با درصد تعیین شده، I2 = دو بار آبیاری با پساب با درصد تعین شده، I3=آبیاری در کل دوره رشد با پساب با درصد تعیین شده) و غلظت پساب در 6 سطح (A= شاهد، آبیاری با آب معمولی، P15 = 15% پساب + 85% آب آبیاری، P30= 30% پساب + 70 % آب آبیاری،  P45= 45 % پساب + 55% آب آبیاری، P60 = 60% پساب + 40% آب آبیاری و P =پساب خالص) بودند. بر اساس نتایج به ­دست آمده اثر دفعات آبیاری بر صفاتی نظیر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه معنی­ دار بود. اثر درصد پساب بر وزن هزار دانه معنی­ دار شد. اثر متقابل دفعات آبیاری و درصد پساب برای وزن خشگ برگ معنی ­دار شد. ارزیابی تیمارهای مختلف نشان داد که اثر پساب تا غلظت 45 درصد باعث افزایش در صفات مورد مطالعه شد. به ­نظر می­رسد آبیاری با پساب کارخانه ایران مایه به صورت کنترل شده، با نسبت­ های معین و در دفعات کم می­ تواند در بهبود عملکرد توده محلی باقلای قراملک تبریز در منطقه مورد مطالعه مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Morphological Characters and Yield of Common Field Bean (Vicia faba.L)

نویسندگان [English]

  • L Golchin 1
  • S. Zehtab Salmasi 2
  • J. Shafagh Kolvanagh 3
1 MS.c. Student of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Plant Ecophysiology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Plant Ecophysiology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

To evalauate the influences of irrigation time with wastewater of Iran mayhes factory (producing leaven) on some morphological characters and yield of faba bean, a factorial experiment carried out on the base of randomized complete block design (CRBD) in Iran Mayehs factory farm in spring2012. Experimental factors consisted of irrigation times at 3 levels I1 = one irrigation with determined amount of wastewater, I2 = two irrigations with determined amount of wastewater, I3 = irrigation during the growth period of plants with determined amount of wastewater) and wastewater concentration at 6 levels (P0 = irrigation with normal water (control), P15=15% wastewaters + normal water, P30= 30% wastewaters + normal, P45= 45% wastewaters + normal water, P60= 60% wastewaters + normal water, P100= all wastewater) with three replications. Results showed that the effect irrigation numbers on traits such as plant height, number of pods per plant and seed yield was significant. Results also revealed that the effect of weastwater concentration on1000seed weight was significant. The interaction of number of irrigations by weastwater concentrations on stem dry weight was also signification. Evaluation of different treatments showed that 45 percent concentration of wastewater was increased traits under study. It seems, that controlled irrigation of bean with wastewater of factory (producing yeast) can be effective in improving its yield in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • faba bean
  • Factory of wastewater
  • Irrigation
  • morphological characters
  • yield