کاربرد مقادیر دو علف کش اکسی فلورفن و تریفلورالین در کنترل علف های هرز و عملکرد رقم مازند سیر (Allium sativum L)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 سوخ، علف هرز، عملکرد اقتصادی و بیولوژیک

2 استاد موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، بخش تحقیقات علف های هرز

چکیده

به منظور ارزیابی کارآیی مصرف علف­ کش ­های تریفورالین و اکسی ­فلورفن بر کنترل علف ­های هرز و عملکرد سیر، آزمایشی در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392-1391 در شهرستان بابل استان مازندران انجام پذیرفت. فاکتورهای مورد بررسی در نه تیمار شامل علف­ کش تریفلورالین در غلظ ت­های 1.5، 2 و 2.5 لیتر در هکتار، علف­ کش اکسی­ فلورفن در غلظت­ های 1.5، 2 و 2.5 لیتر در هکتار در یک مرحله، اکسی فلورفن 1.5 لیتر در هکتار در دو مرحله، شاهد عدم کنترل و شاهد کنترل دستی علف­ های هرز بود. نتایج نشان داد که مصرف مقادیر مختلف هر دو علف­ کش تاثیر معنی داری بر فراوانی علف­ های هرز مزرعه سیر داشتند. غلظت­ های متفاوت تریفلورالین سبب بروز اختلاف آماری معنی­ دار بر تنوع گونه ­ای علف­ های هرز مزرعه سیر شد اما کنترل مناسبی را در پی نداشت. پاسخ گیاه سیر به مقادیر مختلف اکسی ­فلورفن متفاوت بود به ­طوری ­که کمترین خسارت در دو تیمار مصرف 1.5 لیتر در یک مرحله و تقسیط 1.5 لیتر در دو مرحله مشاهده شد. بیشترین فراوانی علف ­های هرز در تیمار شاهد بدون کنترل (49.66 بوته در مترمربع) شمارش شد. در مقابل کمترین جمعیت علف­ های هرز در تیمارهای شاهد وجین دستی (یک بوته در مترمربع)، مصرف 2.5، 2 و 1.5 لیتر اکسی ­فلورفن در یک مرحله به ­ترتیب با (1.33، 3 و 6 بوته در مترمربع) و تقسیط 1.5 لیتر اکسی­ فلورفن در دو مرحله با (5.33 بوته در مترمربع) حاصل شد و بین تیمارهای فوق اختلاف معنی­ داری در کنترل جمعیت علف­ های هرز مزرعه سیر مشاهده نشد. مصرف مقادیر مختلف علف­ کش ­ها بروز اختلاف معنی­ داری بر عملکرد اقتصادی (سوخ) سیر را به دنبال داشت. کمترین عملکرد سوخ در تیمار عدم کنترل (540 گرم در مترمربع) و بیشترین آن در سه تیمار وجین دستی (1686.67 گرم در مترمربع)، مصرف 1.5 لیتر اکسی ­فلورفن (1661.67 گرم در مترمربع) و تقسیط 1.5 لیتر اکسی ­فلورفن در دو مرحله (1670 گرم در مترمربع) به­ دست آمد. با توجه به نتایج مناسب­ ترین تیمار جهت کنترل علف­ های هرز مزرعه سیر و دست یابی به عملکرد اقتصادی برابر با وجین دستی، مصرف 1.5 لیتر اکسی ­فلورفن می ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Doses of Oxyfluorfen and Trifluralin Hebicides on Weeds Control and Yields of Garlic Var. Mazand (Allium sativum L.)

نویسندگان [English]

  • S. Mahzari 1
  • M.A. Baghestani Meibodi 2
1 Young Researches Club and Elite, Takestan, Iran
2 Professor, Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effects of different doses of oxyfluorfen and trifluralin herbicides on weeds control, economic and biologic yield of garlic var. Mazand (Allium sativum L.). An experiment was conducted in the form of simple randomized complete block design with three replications in 2012 - 2013 year. Factor studied were: one application of trifluralin and oxyfluorfen 1.5, 2 and 2.5 lit.ha-1, two applications of oxyfluorfen 1.5 lit.ha-1, hand weeding control and without weeding control.Results showed that using different doses of herbicides significantly affected density and biomass of weeds. Two applicarions of oxyfluorfen with 1.5 liters per hectare and hand weeding were best options to reduce of weeds biomass. Using of oxyfluorfen herbicide (2 and 2.5 liters) resulted in little damage and low stable on garlic. Using of different herbicides with different doses were significant on plant height, number of cloves per bulb, 100 seed weight, biological and economical yield and harvest index. Lowest economic yield was due to control treatment (540 g.m-2) and highest was obtained by using 1.5 liter of oxyfluorfen herbicide (1661.67 g.m-2), hand weeding (1686.67 g.m-2) and split oxyfluorfen application (1670 g.m-2). Finally, oxyfluorfen treatment (1.5 liter) on 3 to 4 weeds leaf, were identified as the most appropriate treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bulb
  • Economic and Biological yield
  • Weeds