اثر ترکیب کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد و ماده مؤثره فلفل قرمز (Capsicum annuum L)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین میزان مصرف بهینه کود در کشت و تولید فلفل قرمز در راستای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از آلودگی محیط زیست انجام شد. بدین منظور اثر کودهای حیوانی و شیمیایی، تحت 12 تیمار گوناگون کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی از آنها در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی بر عملکرد و ماده مؤثره  فلفل قرمز مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه واریانس داده­ های حاصل از عملکرد، وجود اختلاف معنی­ دار در سطح احتمال 1 درصد را بین تیمارهای مختلف نشان داد. میانگین داده­ ها با آزمون دانکن در سطح احتمال 1 درصد مقایسه و مشخص شد که حداکثر محصول با میانگین 7.6، 7.3 و 7.2 تن در هکتار به­ ترتیب در تیمارهای 10 (کود دامی، نیتروژن، فسفر و پتاس به ترتیب 20 تن، 60، 50 و 50 کیلوگرم در هکتار)، 12 (کود دامی، نیتروژن، فسفر و پتاس به ترتیب 40 تن، 20، 16 و 16 کیلوگرم در هکتار) و 8 (کود حیوانی 40 تن در هکتار) به ­دست آمده است. تجزیه واریانس درصد ماده مؤثره برای تیمارهای مختلف حاکی از وجود اختلاف معنی ­دار در سطح احتمال 5 درصد می­ باشد و بیشترین درصد ماده مؤثره از اعمال تیمار 3 (نیتروژن، فسفر و پتاس به میزان 150، 100 و 100 کیلوگرم در هکتار) با میانگین 0.1747 درصد تولید شده است. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد این گیاه با استفاده از ترکیب کودهای دامی و شیمیایی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Organic and Chemical Fertilizer Combination on the Yield and Active Ingredient of Red Pepper (Capsicum annuum L.)

نویسنده [English]

  • S.M. Abtahi
Assistant Professor, Agricultural and Natural Recourses Research Center of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This study was designed to optimize the use of organic and chemical fertilizer combinations in the production of red pepper to reduce costs and avoid environmental pollution. Therefore, the effect of 12 different treatments of animal and chemical fertilizers was studied in a randomized complete block design on yield and active ingredient (Capsaicin) red pepper. Variance analysis of the data indicated significant differences at 1% level among the different treatments. Mean comparisons with Duncan's test at 1%, revealed that the maximum yields with averages of 7.6, 7.3 and 7.2 ton.ha-1 were obtained in the treatment numbers of 10 (Organic, nitrogen, phosphorus and potassium, respectively. 20 ton.ha-1, 60, 50 and 50 kg.ha-1), 12 (Organic, nitrogen, phosphorus and potassium, respectively, 40 ton.ha-1, 20, 16 and 16 kg.ha-1), and 8 (40 ton.ha-1 of organic fertilizer) respectively. Variance analysis of active ingredient percentage showed significant differences at the 5% level. Highest active ingredient with average 0.1747% was obtained in treatment of number 3 (nitrogen, phosphorus and potassium, respectively 150, 100 and 100 kg.ha-1). In general it can be concluded that yield could be increased by using a proper combination of organic and chemical fertilizers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active ingredient percent
  • Fertilizer
  • Red pepper
  • yield