تاثیر پیش تیمارهای فیزیکی و هیدروپرایمینگ بذر بر برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک همیشه بهار رقم کم پر (Calendula officinalis)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

4 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

تأثیر تیمارهای مختلف بذر بر جوانه ­زنی همیشه بهار طی آزمایشی در سال 1391 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به صورت طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل تیمار اولتراسونیک با حداکثر 3 وات بر سانتی­متر مربع و تیمار اشعه گاما و بتا (با شدت ثابت2 میکروکوریل) به مدت 10دقیقه، تیمار لیزر (با طول موج 6328 آنگستروم) و میدان مغناطیسی (با شدت 40 میلی تسلا) در سه زمان 5 ،10 و 15 دقیقه بر بذرهای خیس شده، هیدروپرایمینگ به مدت 24 ساعت و شاهد بودند. نتایج نشان داد که وقتی بذور همیشه بهار بعد از تیمار با اشعه لیزر 15 دقیقه­ ای کاشته شدند، عملکرد گل آن (85/13 گرم) نسبت به تیمار شاهد (4.34 گرم) حدود 219 درصد افزایش نشان داد که اختلاف معنی­داری با بقیه تیمارها داشت. بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار میدان مغناطیسی 10 دقیقه (33.20 گرم در متر مربع) و کمترین آن به تیمار شاهد (7.89 گرم در متر مربع) اختصاص یافتند. بیشترین شاخص برداشت به تیمار اشعه گاما 10 دقیقه (69.07 درصد) بود و کمترین آن در تیمار لیزر 15 دقیقه (18.18 درصد) تعلق داشتند. بنابراین، اعمال تیمارهای تشعشعات فیزیکی (اشعه گاما، میدان مغناطیسی و اشعه لیزر) برای افزایش محصول در رقم کم­پر گل همیشه بهار قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Physical Seed Priming and Hydropriming on Physiological and Morphological Characteristics, Yield and Harvest Index in Marigold (Calendula officinalis L.)

نویسندگان [English]

  • S. Baser Kouchebagh 1
  • F. Farahvash 2
  • B. Mirshekari 3
  • F. Rahimzadeh Khoei 4
  • H. Kazemi Arbat 4
1 Ph.D. Student, Department of Agronomy, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agronomy, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Associate Professor, Department of Agronomy, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Professor, Department of Agronomy, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

To study the effect of different seed treatments on germination of calendula, an experiment conducted in field with complete randomized block design and three replications, at Agricultural Research Station of Islamic Azad University, Tabriz Branch in 2013. Treatments were: treating the most seeds by ultrasonic with maximum (3 w.m-2) and gamma and beta by 2 µc for 10 minutes, laser by 6328A° and magnetic field by 40 MT for 5, 10 and 15 minutes hydro-priming for 24 hours and control. Results indicate that maximum flower yield (13.85g) was produced by seeds treated with laser irradiation for 15 minutes as compared to that of control (4.34g). Highest biologic yield belonged to seeds treated with magnetic field for 10 minutes (33.20 g.m-2) and lowest to control (7.89 g.m-2). Highest harvest index was obtained from seeds treated by gamma irradiation for 10 minutes (69.07) and lowest for 15 minutes (18.81). It may be suggested that marigold growers may improve crop yield by priming the seeds with magnetic field and laser irradiation before sowing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calendula
  • harvest index
  • Marigold
  • seed priming