نقش اسید هیومیک و فسفر بر عملکرد کمّی و کیفی همیشه بهار (Calendula officinalis L)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور ، تبریز، ایران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

اثر اسید هیومیک و فسفر بر عملکرد کمّی و کیفی همیشه بهار طی آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در قالب کرت­ های خرد شده بر پایه طرح بلوک­ های کامل تصادفی با چهار تکرار بررسی گردید. اسید هیومیک به عنوان عامل اصلی در چهار سطح (شامل: صفر، ‌5، 10 و 15 کیلوگرم در هکتار) و فسفر (P2O5) به عنوان عامل فرعی در سه سطح (شامل: 40،‌ 60 و 80 کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج حاصل نشان دادند که بیشترین عملکرد گل خشک (158.4 گرم در مترمربع)، تعداد گل (1356 گل در مترمربع)، درصد اسانس (0.55 درصد) و ماده موثره گل (0.31 درصد) در سطح 10 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و 60 کیلوگرم در هکتار فسفر و بیشترین عملکرد بذر (133.8 گرم در متر مربع) و بیشترین روغن بذر (0.41 درصد) در سطح 5 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و 80 کیلوگرم در هکتار فسفر به­ دست آمدند. بر اساس نتایج این مطالعه اسید هیومیک به میزان 10 و فسفر به میزان 60 کیلوگرم در هکتار بهترین نتایج را داشتند.

عنوان مقاله [English]

Effect of Humic Acid and Phosphorus on the Quantity and Quality of Marigold (Calendula officinalis L.) Yield

نویسندگان [English]

  • A.A Farjami, 1
  • S.M. Nabavi Kalat 2
1 Former MSc. Student of Agronomy, Nishaboor Branch, Islamic Azad University, Nishaboor, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effect of humic acid and phosphorus on the quantity and quality of marigold yield an experiment was conducted at Research Field of Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran, in cropping season 2010-2011. The experiment was in split plot based on randomized complete block design, with four replications. The main plots were humic acid in four levels (0, 5, 10 and 15 kg/ha) and sub plots were phosphorus (P2O5) in three levels (40, 60 and 80 kg/ha). The result showed that the highest dry flower yield (158.4 g/m2), flower number (1356 per m2), essential oil (0.55%), active ingredient of flower (0.31%), obtained in humic acid (10 kg/ha) and phosphorus (60kg/ha). The results also revalued that highest grain yield (133.8 g/m2) and seed oil (0.41%) obtained when (5 kg/ha) humic acid and 80kg/ha phosphorus were used. Based on this study, humic acid (10 kg/ha) and phosphorus (60kg/ha) may result in higher yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active ingredient
  • Dry flower yield
  • Essential Oil
  • Marigold