اثر محلول پاشی متانول در مراحل رشدی بر صفات مرتبط با دانه در رقم ILC482 نخود

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

به منظور بررسی اثرات محلول­ پاشی متانول بر صفات مرتبط با دانه در نخود، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک­ های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1390 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اجرا شد. تیمار­های آزمایشی شامل مراحل مختلف محلول ­پاشی متانول در 3 سطح (مراحل رشـد رویشی، زایشی و رویشی و زایشی) به عنوان عامل اصلی و محلول ­پاشی متانول در غلظت­ های 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درصد حجمی متانول و عدم محلول ­پاشی (شاهد) به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین اثر متقابل مرحله محلول­ پاشی و غلظت محلول­ پاشی از لحاظ صفات تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه در واحد سطح، سرعت پر شدن دانه و شاخص برداشت اختلاف معنی ­داری وجود داشت. محلول­ پاشی متانول در مرحله زایشی منجر به کاهش عملکرد دانه تولیدی گردید، ولی این محلول­ پاشی در مراحل رویشی و هر دو مرحله رویشی و زایشی بر صفات مرتبط با دانه و درنتیجه میزان دانه تولیدی توانست اثر مثبتی نشان دهد. این اثر مثبت بر تعداد و وزن صد دانه معنی­ دار بود. بیشترین عملکرد دانه در واحـد سطح با 2460 کیلوگرم در هکتـار متعلق به محلول­ پاشی متانول با غلظت 20 درصد حجمی متانول در هر دو مرحله رشد رویشی و زایشی بود که افزایشی معادل 13.5 درصد نسبت به شرایط عدم محلول­ پاشی نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects Foliar Application of Methanol at Different Growth Stages on Kernel Related Traits in Chickpea var. ILC 482

نویسندگان [English]

  • N. Naeimi, 1
  • Mehrdad Yarnia 2
  • E. Khalilvand 3
1 Former Ms.c. Student of Agronomy, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Associate Prof. Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Staff Member, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This research was conducted to evaluate the effects of foliar application of methanol on certain kernel related traits at different growth stages of pea var. ILC482 at the Research Station of Faculty of Agriculture in Islamic Azad University, Tabriz Branch in 2011. The study was conducted in split plot experiment based on Randomized Complete Block Design with three replications. Treatments were three levels methanol foliar application at different growth stages (vegetative, reproductive and foliar application at both two stages) which considered as main factor, six levels of foliar application of methanol concentrations: (0 [control], 5, 10, 15, 20, 25, 30%) as sub factor. Results showed that the interactions of methanol applications growth stages and its concentrations on grain number per plant, 100 kernel weight, grain yield, grain filing rate and harvest index were significantly different. Foliar application of methanol at reproductive stage decrease kernel related traits, but this application at both growth stages had positive effect on grain production and kernel related traits. This positive effect on number and 100 kernel weight were significant. The highest grain yield (2460 kg/ha) was obtained by 20% concentration of methanol at both growth stages that increased grain yield above 13.5% compared to the control condition. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea
  • Foliar application
  • Kernel related traits
  • Methanol