ارزیابی اثر برخی صفات بر عملکرد در لاین ‏های اینبرد نوترکیب گندم نان (Triticum aestivum L) تحت شرایط تنش کم آبی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ازاد اسلامی تبریز

چکیده

به منظور بررسی و تعیین صفات تاثیر‏گذار بر عملکرد دانه لاین‏ های اینبرد نوترکیب گندم نان در شرایط تنش کم آبی پژوهشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال 90-1389 اجرا گردید. در این آزمایش 28 لاین اینبرد نوترکیب گندم نان به همراه دو والد (نورستار و زاگرس) به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک ‏های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سطح آبیاری (70 و 140 میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده‏ ها نشان داد که از لحاظ کلیه صفات بین لاین‏ ها اختلاف معنی ‏دار وجود داشت که حاکی از وجود تنوع ژنتیکی در بین آنها است. لاین‏ های شماره 32، 163 و 182 از بیشترین عملکرد در هر دو شرایط محیطی برخوردار بودند. در دو شرایط تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت بالاترین همبستگی مثبت و معنی‏ دار با عملکرد دانه را داشتند. تجزیه علیت براساس رگرسیون گام به گام در شرایط آبیاری نرمال نشان داد که بیشترین اثر مستقیم و مثبت را به ترتیب تعداد سنبله (0.556)، تعداد دانه در سنبله (0.278) و وزن هزار دانه (0.259) و در شرایط کم آبی تعداد سنبله (0.430)، عملکرد کاه (0.276) و طول پدانکل (0.323) بر عملکرد داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Yield and Effective Traits in Bread Wheat Recombinant Inbred Lines (Triticum aestivum L.) under Water Deficit Condition

نویسندگان [English]

  • S. Mohammad zadeh 1
  • S. Aharizad 2
  • V. Rashidi 3
1 Plant Breeder Ms.c. Student, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Associate Prof., Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Assistant Prof., Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The effects some traits on seed yield of recombinant inbred lines of wheat under water deficit stress was studied. This research was done at the Agricultural Research Stations, Islamic Azad University, Tabriz Branch in 2010- 2011. 28 recombinant inbred lines of wheat bread with two parents (Norstar and Zagros) in split plot experiment based on a randomized complete block design with three replications at two irrigation levels (70 and 140 mm evaporation from pan class A) were studied. Analysis of variance indicated a significant genetic differences in all traits under study among the lines. Lines No. 32, 163 and 182 produced highest yield under both irrigation levels. Number of spikes, grains per spike and harvest index had the highest positive correlation with grain yield. Path analysis based on stepwise regression showed that under the normal irrigation conditions, number spike (0.556), number of grains per spike (0.278), weight of 1000 grain (0.259) and the drought stress number spike (0.430), straw yield (0.276) and peduncle length (0.323) had the most direct and positive effect on yield respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bread Wheat
  • Drought stress
  • Path analysis
  • Recombinant inbred lines