اثر سطوح مختلف تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 704

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکردذرت دانه ­ای سینگل کراس 704، آزمایشی به ­صورت کرت ­های خرد شده در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی و با سه تکرار در تابستان 1388 در حومه شهرستان دامغان واقع در استان سمنان اجرا شد. عوامل آزمایش شامل چهار سطح تنش خشکی به عنوان عامل اصلی (قطع آب در مرحله ساقه رفتن، قطع آب در مرحله ظهور گل تاجی (تاسل)، قطع آب در مرحله شیری شدن دانه و قطع آب در مرحله سخت شدن دانه) و چهار سطح تراکم بوته به عنوان عامل فرعی شامل 45، 60، 75 و90 هزار بوته در هکتار بودند. نتایج آزمایش نشان داد که ذرت با تحمل بهتر آخرین مرحله تنش خشکی عملکرد بیشتری تولید کرد. با اعمال تنش در مرحله سخت شدن دانه، تعداد دانه در ردیف، وزن صد دانه و تعداد ردیف دانه در بلال افزایش و با افزایش تراکم، عملکرد، تعداد دانه در ردیف، وزن صد دانه و تعداد ردیف دانه در بلال کاهش یافتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Levels Drought Stress and Plant Density on Yield and Yield Components of Corn (Zea mays, SC. 704)

نویسندگان [English]

  • Sh. Sepasi 1
  • K. Kelarastaghi 2
  • H. Ebrahimi 3
1 Former Msc. Student of Agronomy, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Assistant Prof., Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Staff Member, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

To study the effects of different levels of irrigation cuttings and plant densities on yield , and yield components of corn (SC 704), an split plot experiment based randomized complete block design, with three replication was conducted in Damghan, Iran. Main plots were 4 cuttings of irrigation: (jointing, tasseling, milking and seed hardening stages) and sub plots consisted of four plant density: 45000, 60000, 75000 and 90000 plants per hectare). Result showed that corn tolerated the last of irrigation cutting as corn pared to its cutting at other stages and has increased yield. Cutting of irrigation at seed hardening stage, increased number of seeds per ear row, number of rows per ear, and 100 kernel weight. While when plant density increased seed yield, number of seeds per row, number of rows on ear, and 100 kernel weight decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • cutting water
  • Density
  • yield