اثر کاربرد ورمی کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد بذر و اجزای عملکرد ریحان (Ocimum basilicum L)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته ی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

به منظور مطالعه اثر ورمی­ کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ریحان، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی در مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل مصرف: ورمی­ کمپوست، نیتروکسین (حاوی باکتری­ های ازتوباکتر و آزوسپیریلوم)، بیوفسفر(حاوی باکتر ی­های باسیلوس و سودوموناس)، ورمی­کمپوست + نیتروکسین، ورمی ­کمپوست + بیوفسفر، نیتروکسین + بیوفسفر، ورمی­ کمپوست + نیتروکسین + بیوفسفر، کود شیمیایی (N.P.K) و شاهد (بدون کود) بودند. نتایج نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه (57.6 سانتی ­متر)، ساقه فرعی در گیاه (17.6 ساقه)، تعداد گل در گیاه (38 گل)، تعداد چرخه گل در گیاه (231.6 چرخه)، تعـداد دانه در هر چـرخه (16 بذر)، وزن هــزار دانه (1.98 گرم)، و وزن دانه در گیــاه (10.22 گرم) در تیمار ورمی­ کمپوست + نیتروکسین به ­دست آمدند. اما تفاوت آن با تیمار ورمی­ کمپوست + نیتروکسین + بیوفسفر جز در ساقه فرعی در گیاه معنی­ دار نبود. بیشترین عملکرد دانه (1939.1 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیک (15183.3 کیلوگرم در هکتار) در تیمار ورمی­ کمپوست + نیتروکسین + بیوفسفر حاصل شد. این مطالعه نشان داد کودهای بیولوژیک در ترکیب با ورمی­ کمپوست در مقایسه با کود شیمیایی و شاهد (بدون کود) اثرات بهتری بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Vermicompost and Biological Fertilizer Application on Seed Yield and Yield Components of Basil (Ocimum basilicum L.)

نویسندگان [English]

  • A Rezaee Moadab 1
  • S.M. Nabavi Kalat 2
1 Former MSc. Student, Department of Agronomy, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Assistant Prof., Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

To study the effect of vermicompost and biological fertilizers on seed yield and yield components of basil, an experiment based on complete randomized block design with three replications was conducted in Mashhad during cropping season of 2009-2010.The treatments were: vermicompost, nitroxin (Azotobacter and Azospirillum), bio phosphorus(Pseudomonas and Bacillus), vermicompost + nitroxin, vermicompost + bio phosphorus,  nitroxin + bio phosphorus, vermicompost + nitroxin + bio phosphorus, chemical fertilizer (N.P.K), and control (no fertilizer). The results showed that the highest of plant height (57.66cm), lateral branch in plant (17.6 branch), number of flower per plant (38 flower), number of flower cycle per plant (231.6 cycle), number of seed per flower cycle (16 seed), 1000 seed weight (1.89 g) and seed weight per plant (10.22 g) were obtained with vermicompost + nitroxin treatment. But, the difference of this treatment with vermicompost + nitroxin + bio phosphorus treatment, except lateral branch per plant, was not significant. The highest of seed yield (1939.1 kg/ha) and biological yield (15183.3 kg/ha) obtained by using vermicompost + nitroxin + bio phosphorus treatment. This study showed that the effect of biological fertilizer combined with vermicompost on seed yield and yield components of basil was higher than chemical fertilizer and control (no fertilizer). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bactria
  • Fertilizer
  • Sustainable agriculture
  • yield