بررسی تولید بهاره ذرت شیرین (Zea mays var saccharata) در تاریخ‌های مختلف کاشت با استفاده از کشت زیر پلاستیک در منطقه گچساران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته ی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده

به‌منظور بررسی تولید بهاره ذرت شیرین (Zea mays var saccharata) به‌صورت کشت زیر پلاستیک در گچساران، این آزمایش در سال زراعی 89-1388 در زمین‌های دشت ابدالان در حومه شهر گچساران اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل‌های آزمایش شامل: هیبریدهای ذرت شیرین به‌عنوان عامل اصلی در چهار سطح (هیبریدهای مریت، چلنجر، چیس و بیسین) و تاریخ کاشت به‌عنوان عامل فرعی در پنج سطح (25 دی، 5 ، 15 و 25 بهمن و 5 اسفند) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر هیبرید بر صفات تعداد روز تا ظهورگل تاجی و ظهور بلال، تعداد روز تا برداشت محصول، عملکرد تر بلال، شاخص برداشت بلال، شاخص برداشت دانه کنسروی، طول بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، عملکرد تر بیولوژیک و وزن هزار دانه معنی‌دار بود. همچنین، تاثیر تاریخ کاشت بر صفات تعداد روز تا ظهور گل ­تاجی، تعداد روز تا ظهور بلال، تعداد روز تا برداشت محصول، عملکرد تر بلال، شاخص برداشت بلال، قطر بلال، طول بلال، عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه معنی‌دار بود. هیبرید بیسین و چیس به ترتیب دارای بیشترین و کمترین عملکرد تر بلال به میزان 17.09 و 15.13 تن در هکتار بودند. بیشترین و کمترین میانگین عملکرد تر بلال به میزان 16.81 و 15.06 تن در هکتار به ترتیب در تاریخ‌های کاشت 25 دی و 5 اسفند به‌دست آمد. هیبرید بیسین دارای بیشترین عملکرد دانه کنسروی به میزان 8.39 تن در هکتار و هیبرید چلنجر دارای کمترین عملکرد دانه کنسروی به میزان 7.56 تن در هکتار بودند. بیشترین میانگین عملکرد دانه کنسروی به میزان 8.41 تن در هکتار در تاریخ 25 دی و کمترین عملکرد دانه کنسروی به میزان 7.45 تن در هکتار در تاریخ کاشت 5 اسفند به­‌دست آمد. هیبرید مریت دارای بیشترین تعداد روز تا برداشت بلال به میزان 94.3 روز و هیبرید چیس دارای کمترین تعداد روز تا برداشت به میزان 86.2 روز برآورد شدند. بیشترین میانگین تعداد روز تا برداشت بلال به میزان 101.5 روز در تاریخ کاشت 25 دی و کمترین تعداد روز تا برداشت بلال در تاریخ کاشت 5 اسفند به‌دست آمدند. برهمکنش هیبرید و تاریخ کاشت نشان داد که بیشترین تعداد روز تا برداشت بلال به میزان 104.7 روز در هیبرید مریت در تاریخ کاشت 25 دی و کمترین تعداد روز تا برداشت بلال به میزان 78.3 روز مربوط به هیبرید چیس در تاریخ کاشت 5 اسفند بود. در مجموع با توجه به نتایج این آزمایش هیبرید بیسین و تاریخ کاشت 25 دی، جهت کشت زیر پلاستیک ذرت شیرین در منطقه گچساران می ­تواند مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Spring Sweet Corn (Zea mays var saccharata) Production in Different Planting Date under Plastic Cover in Gachsaran Province

نویسندگان [English]

  • H. Naraki, 1
  • H. Faraji 2
  • M. Movahedi Dehnavi 2
  • S.K. Didgah 2
1 Former Msc. Student of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Yasouj, Yasouj, Iran
2 Assistant Prof., Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Yasouj, Yasouj, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the performance of spring sweet corn (Zea mays var saccharata) at different planting dates under plastic cover, a split plot experiment based on RCBD with three replications was conducted in Gachsaran, in southwest of Iran, during 2009-2010 growing season. Four sweet corn hybrids (Merit, Challenger, Chase and Basin) were used as main factor and five sowing date (15th and 25th Jan, 4th, 14th and 24th Feb) as sub factor. The results showed that hybrid effect was significant on the days to tassel and ear emergence, days to harvest, ear harvest index, ear length, number of row per each ear, wet biological yield and 1000 grains weight, at 1%, and ear wet yield and grain yield harvest index at 5% probability levels. Also the effect of sowing date was significant on the days to tassel and ear emergence, days to harvest, ear wet yield, ear harvest index, ear diameter, ear length, biological yield, and 1000 grains weight at the 1% probability level. 'Basin' and 'Chase' hybrids were determined to have highest and lowest ear wet yield (17.09 and 15.13 t.ha-1) respectively. The highest and the lowest wet ear yield (16.81 and 15.06 t.ha-1) belonged to 15th Jan. and 24th Feb. respectively. 'Basin' hybrid and 'Challenger' with 8.39 and 7.59 t.ha-1 grain yield were found to be highest and lowest yields. The highest and the lowest grain yield (8.41 t.ha-1 7.45 t.ha-1) were recorded for 15th Jan. and 24th Feb. respectively.' Merit' and 'Chase' hybrids were determined to have longest and shortest days to ear harvest (94.3 and 86.2 days). Longest and shortest days to ear harvest (101.5 and 82 days) were recorded in 4th Jan. and 24th Feb. Sowing date and hybrids interaction effects showed that the longest and shortest days to ear harvest (104.7 and 78.3 days) were calculated in 4th Jan. of Merit and in 24th Feb. for Chase. Based on these results, it can be concluded that 'Basin' hybrid Feb. 24 is the most suitable cultivar to be produced in Gachsaran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn growing under plastic cover
  • planting dates
  • sweet corn
  • yield