واکنش سه رقم گندم نان به مقادیر مختلف کاشت بذر در منطقه ی ایلام

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

به منظور بررسی واکنش سه رقم گندم نان به مقادیر مختلف کاشت بذر، آزمایشی در سال زراعی 87-1386 در منطقه سرابله استان ایلام انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک­ های کامل تصادفی با چهار مقدار کاشت بذر و سه رقم در چهار تکرار اجرا گردید. رقم ­های مورد بررسی بر حسب سال معرفی شامل ارقام چناب، فلات و چمران و سطوح مختلف مقادیر کاشت بذر شامل چهار سطح 200، 300، 400 و 500 بذر در متر مربع بودند. نتایج آزمایش نشان داد که در بیشتر صفات مورد بررسی، اختلاف معنی­ داری میان ارقام و همچنین سطوح مختلف مقادیر کاشت بذر وجود داشت. رقم چمران با 45.5 درصد و رقم چناب با 39.89 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان شاخص برداشت و مقدار کاشت 400 بذر در مترمربع با میانگین 46.77 درصد بدون اختلاف با تراکم 300 بذر در مترمربع بیشترین شاخص برداشت و مقدار کاشت 500 بذر در مترمربع کمترین شاخص برداشت را به خود اختصاص دادند. همچنین، رقم فلات با 4896.87 بدون اختلاف معنی­ دار با رقم چمران و رقم چناب با 4143.75 کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه و مقدار کاشت 400 بذر در مترمربع با 5185.82 کیلوگرم در هکتار و مقدار کاشت 200 بذر در مترمربع کمترین عملکرد دانه را تولید کرد. بررسی نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که شاخص برداشت (**84/0=r) و تعداد دانه در سنبله (**79/0=r)، وزن هزار دانه (*59/0=r) بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of Three Bread Wheat Cultivars to Different Levels of Seeding Rates in Ilam Region

نویسندگان [English]

  • A. Maleki 1
  • P. Seyedan 2
  • A. Tahmasbi 2
1 Assistant Prof. Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
2 Staff Member. Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
چکیده [English]

In order to study the effects of seeding rates on yield and yield components of three bread wheat cultivars, a factorial experiment based on randomized complete block design (RCBD) with 3 replications was conducted during 2006-2007, in Sarableh town, Ilam province, Iran. Three cultivars, were Chamran, Chanab, and Falat and four seeding rates were 200, 300, 400, and 500 seeds per m2. Results showed that, the differences among cultivars and seeding rates were significant for 1000 seeds weight, harvest index, and phenological traits, using 400 seeds per m2. Chamrans produced highest harvest index and Chanab at seeding rate of 200 seeds per m2 had the lowest harvest index. Falat produced the highest seed yield (5600 kg/ha) at 400 seeds per m2 and Chanab the lowest seed yield (3800 kg/ha) at 500 seeds per m2. The highest correlation coefficients were observed between seed yield, harvest index (r=0.84**), seed numbers per spike (r=0.79**) and 1000 seeds weight (r=0.59*).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bread Wheat
  • Seeding Rates
  • Seed yield