ارزیابی خسارت شبیه سازی شده تگرگ روی عملکرد غده قابل فروش سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اردبیل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

به منظور تعیین درصد کاهش عملکرد غده در اثر خسارت شبیه­سازی شده تگرگ از طریق تخریب اندام ­های هوایی بوته ­ها در مراحل مختلف رشد سیب ­زمینی رقم آگریا، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در سال 1389 بر اساس طرح آماری فاکتوریل بر پایه بلوک­ های کامل تصادفی با دو عامل در چهار تکرار اجرا گردید. عامل اول شامل شش سطح درصد تخریب اندام­ های هوایی بوته ­ها (0، 20، 40، 60، 80 و 100 درصد) و عامل دوم شامل پنج سطح مرحله رشد گیاه (2، 5، 8، 11 و 15 هفته پس از سبز شدن) بودند. نتایج تجزیه واریانس داده ­ها نشان داد بین سطوح درصد و زمان تخریب اندام­ های هوایی بوت ه­ها و اثرمتقابل بین آنها از لحاظ عملکرد غده قابل فروش اختلاف معنی­داری وجود داشت. در مراحل اولیه رشد رویشی (2 هفته پس از سبز شدن) درصد کاهش عملکرد غده ناچیز بود. وقوع خسارت در مرحله غده ­زایی و حجیم شدن (5، 8 و 11 هفته پس از سبز شدن) باعث کاهش شدید عملکرد غده شد. مجدداً در اواخر مرحله حجیم شدن غده­ ها (14 هفته پس از سبز شدن) درصد کاهش عملکرد غده قابل فروش کمتر بود. درصد کاهش عملکرد غده قابل فروش در درصد و زمان وقوع خسارت از طریق رگرسیون محاسبه شد. این آزمایش نشان داد که نسبت عملکرد غده قابل فروش به عملکرد غده غیر قابل فروش در مراحل اولیه رشد رویشی، در اواخر مرحله حجیم شدن غده ­ها و زمان از بین رفتن اندام­ های هوایی زیاد و در مرحله غده ­زایی و حجیم شدن غده ­ها کم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hail Simulated Damage on Marketable Tuber Yield of Potato Agria Cultivar in Ardabil Region

نویسندگان [English]

  • D. Hassanpanah 1
  • H. Hassanabadi 2
1 Assistant Prif., Ardabil Agricultural and Natural Resources Research Center, Ardabil, Iran
2 Scientific Member of Seed and Plant Institute Improvement, Karaj, Iran
چکیده [English]

This study was conducted at Ardabil Agriculture and Natural Resources Research Station during the year of 2010. A factorial experiment based on randomized complete block design with four replications and two factors were used to evaluate the effect of simulated hail damage to foliage at different growth stages of potato Agria cultivar on marketable tuber yield. The first factor consisted of six levels of foliar damage (0, 20, 40, 60, 80 and 100 percent) and the second factor of five levels of plant growth stages (2, 5, 8, 11 and 15 weeks after the growing). Analysis of variance showed that there were significant differences among plants for levels and times of hail damage and their interactions in terms of marketable tuber yield. Percentage of marketable yield reduction at early stages of vegetative growth (2 weeks after growing) was minimal. Occurrence of hail damage at the tuberization and bulking stages (5, 8 and 11 weeks after growing) severely reduced marketable tuber yield. While, its damage at late growing stages of (14 weeks after growing) on tuber yield was not appreciable. Times of hail damage on marketable tuber yield reduction was calculated through the regression. Relative reduction of marketable tuber yield at the early stages of vegetative growth, due to hail damage, against non-marketable tuber yield was higher than of bulking stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damage
  • Potato
  • Regression
  • yield