توانایی آللوپاتیک عصاره آبی برگ هوری الیسوم (Berteroa incana) در مرحله روزت بر جوانه زنی بذر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا

3 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا

چکیده

اثرات آللوپاتیک عصاره آبی برگ­های هوری الیسوم که یکی از علف ­های هرز خانواده کروسیفر می­ باشد در مرحله روزت بر علیه سایر گراس ­های مرتعی (گرد سفید) مانند علف تابستانی (جون گراس)، علف بره (فستوکا)، علف گندمی (بلوبانچ) و علف بام (علف جارو یا چیت­ گراس) و خود گیاه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش بر اساس عصاره آبی حاصل از شستشوی برگ ­ها و اثر آللوپاتیک آن بر جوانه­ زنی بذر هوری الیسوم، علف تابستانی (جون گراس)، علف بره (فستوکا)، علف گندمی (بلوبانچ) و علف جارو (چیت­ گراس) با استفاده از پتری­دیش صورت گرفت. بر اساس این مطالعه برگ­ های هوری الیسوم در مرحله روزت دارای اثرات آللوپاتیک در کاهش دادن درصد جوانه­ زنی بذر گونه ­های مرتعی مجاور مانند تابستانی (جون گراس)، علف بره (فستوکا)، علف گندمی (بلوبانچ) و علف جارو (چیت­ گراس) و خود آن نیز می ­باشد. همچنین بررسی­ های انجام یافته به کمک عصاره آبی حاصل از شستشوی برگی نشان داد که فرآیند جوانه زنی بذور علف جارو (چیت­ گراس) بیشتر از بذور سایر گیاهان مورد استفاده در این بررسی نسبت به آللوپاتی عصاره آبی 4 درصد تهیه شده از برگ­ های هوری الیسوم حساسیت داشت و کاهش معنی­ داری نشان داد. بنابراین، به نظر می ­رسد اثرات خودبازدارندگی جوانه ­زنی بذر این گیاه می ­تواند از استقرار بیشتر گیاهچه­ های گیاهان مجاور گیاه مادری جلوگیری کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allelopathic Effect of Leaf Water Extract of Hoary alyssum (Berteroa incana L.) at Rosette Stage on Seed Germination

نویسندگان [English]

  • H. Madani 1
  • M.K. Upadhayaya 2
  • G. Stopps 3
1 Associated Prof., Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Arak Branch, Islamic Azad University،Arak, Iran
2 Prof. Faculty of Land and Food Systems, University of British Columbia, Vancouver, British Colombia, Canada
3 Graduate Student, Faculty of Land and Food Systems, University of British Columbia, Vancouver, British Colombia, Canada
چکیده [English]

The allelopathic effects of leaves at rosette stage of the hoary alyssum (Berteroa incana L.) against some associated grasses like, prairie June grass (Koeleria macrantha), Idaho fescue (Festuca idahoensis), blue-bunch wheatgrass (Pseudoroegneria spicata) and cheat grass (Bromus tectorum) and its own were investigated. The experiment al materials used were the leaf extracts and its allelopathic effects on seed germination and seedling emergence of the abave mentioned grasses in Petri dishes. According to our study, leaves of hoary alyssum rosettes at stage have the potential to reduce germination rate, root and shoot growth of pasture grasses and hoary alyssum itself due to its allelopathic effect. The leaf leachate solution bioassays also showed that the germination of cheat grass was more susceptible to 4% solution of allelopathic extract of leaves. Hoary alyssum leaf extract also exhibited allelopathic self-inhibition, in both seedling root and shoot growth at 2 and 4% concentrations. Self- inhibitory allelopathic effects of hoary alyssum could also be important in preventing seed germination and seedling establishment of neighboring plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathy
  • Hoary alyssum
  • Pasture grasses
  • Seed germination
  • weed